Kategori arşivi: Program Geliştirme

Yeni İlkokul Programının Özellikleri

Geleneksel davranışçı eğitim anlayışı(öğretmen merkezli) yerine bilişsel ve yapılandırmacı(öğrenci merkezli) anlayışa dayalı öğretim süreci benimsenmiştir.

Konu merkezli tasarımlardan öğrenen merkezli tasarımlara geçilmiştir.

Daimici + Esasici eğitim anlayışından ilerlemecilik eğitim anlayışına geçilmiştir.

Ara Disiplinler

İlköğretimde branşı ne olursa olsun tüm öğretmenlerin işlemesi gereken konulara ara disiplin denir.

 1. Spor kültürü
 2. Sağlık bilinci
 3. Afet bilinci ve eğitimi
 4. Rehberlik
 5. Özel eğitim(Acıma, aşağılama)
 6. Vatandaşlık ve demokrasi bilinci
 7. Girişimcilik
 8. Kariyer bilinci

Ortak beceriler getirildi:
İlköğretim okuyan tüm öğrencilerde olacağı varsayılan meziyetlere ortak beceri denir.

 1. Yaratıcılık/Yaratıcı düşünme becerisi
 2. Araştırma becerisi
 3. Problem çözme becerisi
 4. Eleştirel düşünme becerisi
 5. Girişimcilik
 6. İletişim becerisi
 7. Bilgi teknolojileri kullanma becerisi
 8. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi.En etkilisi budur.

Dikkat ederseniz Girişimcilik hem ara disiplinlerde hemde ortak becerilerde bulunmaktadır.

Eğitim Öğretimde Planlama

Öğretmenler planlarını öğretim programlarına göre hazırlar.

Öğretim programı ve planlar arasındaki farklar şunlardır.

 1. Öğretim programı resmi boyut, planlar uygulamadaki boyuttur.
 2. Öğretim programını bakanlık, planları ise öğretmenler hazırlar.
 3. Öğretim programı çerçeve, planlar ise esneklik ilkesine göre olur.
 4. Öğretim programı çocuk merkezli, planlar ise yaşantı merkezli tasarıma benzer.

Öğretmenler iki çeşit plan yaparlar.

 1. Ünitelendirilmiş/Yıllık Plan
  2003 – 2004 öğretim yılında ilk kez MEB tarafından uygulamaya konan plandır.
  Hangi ünitelerin, hangi aylarda ve ne kadar(planlar öğretmen için birnevi işlem zaman çizelgesidir) sürede işleneceğini gösterir.
  Ders yılı başında branşın zümresi(aynı derse giren öğretmenler) ya da şubede(aynı sınıfta derse giren öğretmenler) görevli öğretmenler tarafından hazırlanarak okul müdürüne okulun açıldığı ilk 15 gün içinde teslim edilir.Yapılması zorunludur.
  Planlar bir disipline yönelik olmasına karşın disiplinlerarası kolerasyona tabiidir.

  Ünitelendirilmiş/Yıllık Planın Bölümleri
  1-)Tanıtım bilgileri.
  2-)Hedefler ve kazanımlar.(Öğretim programından alacaksın.)
  3-)Üniteler ve işleniş süreleri
  4-)Yötem teknik ve araç gereçler.
  5-)Belirli gün ve haftalar.
  6-)Atatürk’çülük konuları
  ——— Buraya kadar sene başında yapılacaklar ———
  7-)Değerlendirme
  8-)Görüş ve düşünceler
  ——— Bunlar sene sonunda ———

 2. Günlük/Ders Planı
  Bir ya da bir kaç ders saatinin tasarlanmasıdır.
  2003 – 2004 öğretim yılından itibaren öğretmen kılavuzu kitabı olan dersler için günlük ders planı yapmak zorunluluğu kaldırılmıştır.(Okul öncesi ve özel eğitim hariç)
  Ders planını derste dahil değiştirebilirsiniz.

Müfettiş, öğretmenin mevzuat bilgisini ölçer.

S. Ertürk’e Göre Program Değerlendirme Yaklaşımları

Değerlendirme Programın 4. temel öğesidir.

“Ne Kadar Öğretebildik” sorusuna cevap arar.

Önce Hedeflere, sonra İçeriklere ve en sonda eğitim durumlarına uygun olacaktır.

 1. Yetişek(Program) Tasarısına(Plan) Bakarak Değerlendirme
  Plana bakarak değerlendirmedir.
 2. Ortama Bakarak Değerlendirme
  Okulun, sınıfın ve yakın çevrenin şartlarına göre değerlendirme.
 3. Başarıya Bakarak Değerlendirme
  Notlara göre değerlendirmedir.
 4. Erişiye(Ulaşılan Nokta) Bakarak Değerlendirme
  Dikkat!!!Buradan soru gelebilir…
  Başta belirlenen hedefler ile sonradan ulaşılan hedefler arasındaki farka bakılır.
 5. Öğrenmeye Bakarak Değerlendirme
  Kalıcılığın derecesini ölçen değerlendirmedir.
 6. Ürüne Bakarak Değerlendirme
  En iyi değerlendirme şeklidir.Hem girdi, hem işlem, hem de çıktı değerlendirilir.
  Üsttekilerin hepsini kapsar.

Ek Olarak

Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli(Tyler)

Ülkemizde uzun yıllar kullanılmıştır.

Bu model yukarıdaki 4. numara olan Erişiye Dayalı değerlendirme yapar.Yani hedefleri hem girdide hem de çıktıda değerlendirerek yargıda bulunur.

Modelin en büyük eksiği işlem değerlendirmesi yapmamasıdır.

Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Merhaba…Şimdi hazırlanan programın hayata geçirilmeden denenmesi olan değerlendirme aşamasına göz atacağız.

Öncelikle hazırladığımız programın denenmesi için,

 • Deneyimli ve başarılı öğretmenlere(A sınıfı kalitede)
 • Ön koşul bilgi ve becerilere sahip öğrencilere(Hazırbulunuşluluğu tam, ön bilgisi kusursuz olan A kalitede)
 • Uygun öğrenme ortamlarına(Tüm araç gereçleri olan)

ihtiyaç vardır.

Burada dikkat etmemiz gereken bir husus ise programın denenmesi için seçilen plot okulların ülkenin tüm coğrafi yerleşim birimlerini yansıtmasıdır.Yani şehirden, kasabadan ve köyden plot okul seçeceksin…

Deneme Uygulaması İşlem Basamakları

Bu konuda sırayı bilmenizi öneriyorum.

 1. Deneme Uygulamasını Planlama
  Plan.
 2. Deneme Yapılacak Okulları ve Sınıfları Seç
  Bina seçimi.
 3. Okul Yöneticisi ve Öğretmenleri Seç
  Personel seçimi.
 4. Okul Yöneticisi ve Öğretmenlere Denenecek Program Tasarısını Tanıtmak
  Program tanıtımı.
 5. Hazırlanan Program Tasarısını ve Materyalleri İşe Koş
  Uygulama.
 6. Program Tasarısını Değerlendirme
  Değerlendirme

Bu işlem basamaklarını ben akılda tutabilmek için şöyle bir kurgulama yaptım.

 1. Namaz kılmaya karar verilir, “Plan
 2. Hangi camide kılınacağına karar verilir, “Bina Seçimi
 3. Cemaat toplanır, “Personel Seçimi
 4. Hocanın namazla ilgili cemaate vaazı verilir, “Program Tanıtımı
 5. Namaz kılınır, “Uygulama
 6. Allah kabul etsin denir, “Değerlendirme

Değerlendirme Türleri

 1. Tanıma Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme(Diagnostik)
  İnsanları tanımak, bir işe ya da okula yerleştirmeye türüdür.
  İşlem öncesinde yani girdi aşamasında yapılan sınavlardır.
  Örn, ÖSYM’nin yaptığı seçme sınavları.
 2. Biçimlendirme ve Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme(Formative)
  İşlem aşamasında yani süreçte yapılır.
  Amaç not vermek değildir, eksiklikleri belirleyip tamamlamaktır.
  Önceden sınav tarihi ilan etmeye gerek yoktur.
  Örn, tarama testi…
 3. Durum Muhasebesine Dönük Değerlendirme(Summative)
  Düzey belirleyici değerlendirmede diyebiliriz.
  Sürecin sonunda yani çıktı aşamasında yapılır.
  Başarılı, başarısız, geçti, kaldı, mezun oldu veya olmadı gibisinden hükümler vermemizi sağlar.
  Örn;Vize, final ve bitirme testi sınavlarıdır.Vizeler süreç esnasında olmasına rağmen süreci etkilemez ve sonuca katılmaktadır.

Sınama Durumları(Ölçme İşlemleri)

Merhaba…Şimdi Sınama Durumları(Ölçme İşlemleri) hakkında bir kaç bilgi vereceğim.

 • Sınama durumlarında en önemli belirleyici kriter hazırlanan soruların hedefleri ölçmeye yönelik olmasıdır.
 • Sınama için kullanılacak ölçme aracının kapsam geçerliliği belirtke tablosunda tespit edilir.

Eğitim Durumlarıyla İlgili Değişkenler

Merhaba…Bu dersimizde Eğitim Durumlarıyla İlgili Değişkenlerden bahseceğiz.
Okumaya devam et

Eğitim Durumları (Öğrenme – Öğretme Süreci)

Merhaba…Bu dersimizde programın temel öğelerinden biri daha olan Eğitim Durumlarından bahsedeceğiz.
Okumaya devam et

Belirtke Tablosu

Merhaba…
Bu dersimizin konusu Belirtke Tablosudur.

Belirtke Tablosu Nedir?

Hedef davranışlarla, program içeriğinin yani konuların, iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu denir.

KonularProgram Geliştirme Dersinin Belirtke Tablosu
BilgiKavramaUygulamaAnalizSentezDeğerlendirmeToplam
1Program Geliştirmede Temel Kavramlar64111
2Programın Öğeleri444416
3Program Tasarımı64441120
Toplam1612891147

Belirtke Tablosu bu yukarıdaki gibi bir şeydir…

Bu tabloya baktığımız zaman “Program Geliştirmede Temel Kavramlar” konusunun “Bilgi” düzeyine bakarsak eğer 6 tane tanım gösterilecekmiş yorumunu çıkarabiliriz.

Bu tabloya birdaha baktığımız zaman “Programın Öğreleri” konusunun işlenmesi sürecinde yeni bir yaratıcılık beklenmediğini görmekteyiz.Çünkü “Sentez” düzeyinde bir aktivite bulunmamaktadır.

Belirtke Tablosu İşlevleri Nelerdir?

 • En temel işlevi, dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetler.
 • Hangi ünite ya da konuda hangi düzeyde hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya koyar.
 • Ölçme araçlarının kapsam geçerliliği ancak ve ancak ahanda bu Belirtke Tablosu hazırlanarak sağlanır.
 • Dikkat ederseniz 2. maddede söylediğimiz gibi hedef ve içerik Belirtke tablosunda bulunmaktadır.
 • 3. maddeye görede ölçme aracının kapsam geçerliliğini belirlemektir.