Etiket arşivi: Tevhid-i Tedrisat

Atatürk İlkeleri

 • Atatürk’ün “Benim eserim” dediği Cumhuriyetçilik’tir.
 • Atatürk’ün vazgeçemediğim dediği ilkeler Cumhuriyetçilik – Laiklik’tir.
 • Cumhuriyetçilik ve Halkçılık doğru orantılıdır.

Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası’na göre 1937’de yapılan değişiklikle girmiştir.

Cumhuriyetçilik

 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Erkan-ı Harbiye kapatıldı.
  Genel Kurmay Başkanlığı olarak. değişti.
 • Umumiye Vekaleti(Savaş Bakanlığı)
  Milli Savunma Bakanlığı olarak değişti.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı.
 • Partilerin kurulması.
 • 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi.

Bütün ANAYASALAR Cumhuriyet’e girer.

Atatürk’ün sözünde “Ulus Egemenliği” anahtar sözcüğünü görürsen Cumhuriyetçiliği yapıştır.

Milliyetçilik

Bir kurumun başında, ortasında, sağında veya solunda “TÜRK” kelimesi görürsen Milliyetçilik’tir.

 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Resmi dilin Türkçe olması.
 • Tevhid-i Tedrisat
 • Türk Tarih Kurumu açılması
 • Türk Dil Kurumu açılması
 • Kabotaj Kanunu
 • Yerli tüccarı koruma kanunu
 • Türk parasını koruma kanunu
 • TBMM’nin açılması

Osmanlı devleti ilk Kabotaj hakkını VENEDİK’e vermiştir.Diğer verdikleri; Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya ve Avusturya

Laiklik

 • Saltanatın kaldırılması
 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması.
 • Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması.
 • Yeminlerin değiştirilmesi
 • Medeni Kanunun kabulü
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
 • Kılık kıyafet kanunu.
 • Medreselerin kapatılması.

“Akılcılık” ve “Bilimsellik” kelimelerini beraber görüyorsak Laiklik’tir.

“Devletin dini İslam” ibaresinin 1924 Anayasası’nda hangi yılda yapılan değişiklikle çıkarılmıştır?
Cevap = 1928

Halkçılık

 • Cumhuriyetin ilanıdır.
 • Kadınlara siyasal hakların verilmesi.
 • Medeni Kanunun kabulü.
 • Tevhid-i Tedrisat kanunu.
 • Millet Mektepleri’nin kurulması.
 • Halk Evlerinin açılması.
 • İlköğretimin parasız ve mecburi olması.
 • Soyadı Kanunu
 • Aşar Vergisinin kaldırılması.
 • Toprak Reformu Kanunu
 • TBMM’nin açılması.
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu.

İnkılapçılık

Anahtar sözcükler, “Çağdaşlaşma”, “Batılılaşma”, “Yerine” kelimeleri…

 • Latin harflerinin kabul edilmesi.
 • İstanbul Üniversitesi’nin açılması.
 • Saltanatın kaldırılıp Cumhuriyet’in ilan edilmesi.

Devletçilik

Ekonomiyle alakalı her şey…
İktisat, maliye, işletme, sermaye, kalkınma

 • Adana – Mersin yolunu Fransız’lar dan almak.
 • İzmir İktisat Kongresi
 • Milli Bankaların kurulması.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politika

Musul Meselesi

 • Lozan’da çözülemeyen bu konu 1924’te İngiltere ile yapılan Haliç Konferansı‘nda da çözülemedi.
 • Konu Milletler Cemiyetine götürüldü.
 • Milletler Cemiyet’in de Musul, İngiltere mandası altındaki Irak’a verilecek dendi.Bu olay üzerine bizde savaş hazırlığı yaptık.Lakin Nasturi ve Şeyh Sait isyanlarından dolayı Musul’a harekat düzenleyemedik.
 • 1926 yılında İngiltere ile Ankara Antlaşması imzaladık.Bu antlaşmayla Musul’u Irak’a bıraktık.

Musul’u alamamızın sebebi Nasturu ve Şeyh Sait isyanlarının çıkmasıdır.

Yabancı Okullar

 • 1924 Tevhid-i Tedrisat kanununa uymayanlar kapatıldı.

Türkiye’nin ilk dış politika zaferi Yabancı Okullar Konusunda Taviz Vermemesidir.

Dış Borçlar

 • 1929 Dünya Ekonomik Krizi sonrası Türkiye Hoover Moratoryum‘undan yararlanarak Fransa ile tekrar masaya oturmuştur.
 • Borçlar Lozan’da Frank olarak ödenecekken, burada Lira üzerinden ödemeye karar verilmiştir.
 • 1954’te borcun ana parası, 1984’te borcun faizi ödendi.

Nüfus Mübadelesi

 • Yunanistan Başbakanı Elettinos Türkiye’ye gelerek bu sorunu çözdü.
 • Milletler cemiyetine giden diğer konudur.

Adana – Mersin Demiryollarının Millileştirilmesi Sorunu

 • Fransa’nın elindeki bu demiryolları satın alınmıştır.

Milletler Cemiyeti

 • Türkiye Milletler cemiyetine İspanya aracılığıyla davet edilip üye olmuştur.

Türkiye Milletler Cemiyeti’ne 1932 – 1939 arası İspanya aracılığıyla davet edilmiş ve üye olmuştur.

 • Milletler Cemiyeti’nin Türkiye’yi davet etmesi dünyada böyle bir kuruluş için ilktir.

1934 Balkan Antantı

 • Arnavutluk ve Bulgaristan katılmadı.
 • 1933 senesinde Türkiye ile Yunanistan Samimi Antlaşması(Dostluk Antlaşması) imzaladı.
 • Bu samimiyetin bokunu çıkartıp Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı kuruldu.Türkiye’de bu antanta girerek batı sınırlarını güvence altına aldı.
 • Bu antanta girmemizin sebebi balkanları tehdit eden İtalya ve Almanya’dır.

Balkan Antantı boğazların bize geri verilmesinde etkin bir rol oynayacaktır.Bu rolü Montrö Boğazlar Sözleşmesinde oynayacaktır.(Komisyonun kaldırılıp bize verilmesinde oynayacaktır.)

1936 Montrö Boğazlar Konferansında boğazların Türkiye’ye verilmesi için çabalayan kuruluş hangisidir?
Cevap = 1934 Balkan Antantı (1936 yılında ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapıldı.)

 • 1936’da iki gelişme var;
  • Almanya’nın Fransa’ya ait Ren Bölgesi‘ni işgal etmesi.
  • İtalya’nın Habeşistan‘ı işgal etmesi.
 • 1936’da Almanya’nın Fransa’da ki Ren Bölgesini işgal etmesi üzerine savaş kapıda olduğu için Fransa’nın askere ihtiyacı olacak.Askerleride 1921 yılından beri elinde tuttuğu Hatay’dadır.
 • Bunun üzerine Fransa Hatay’dan askerlerini çekip Hatay’da ki mandaterliğini kaldıracaktır ve boğazlardaki ordusunu çekecektir.
 • Diğer devletlerde boğazlardaki ordularını çekecektir.

1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 • Boğazlardan ordularını çeken gavurların yaptıkları bu işten sonra boğazlar savunmasız kaldı.
 • Almanya(Hitler) boğazları almak istese alır.O derece savunmasız anlayacağınız.
 • Bunun üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti’ne nota gönderdi ve İsviçre’nin Montrö Kentinde bu sözleşme yapıldı.
 • Sözleşme neticesinde,
  • Boğazlar bize verildi.
  • Komisyon kaldırıldı.
  • Boğazın her iki yakasında Türk askeri bulunması kararlaştırıldı.

Boğazları Türkiye’nin alabilmesi için Balkan Antantı üyeleri ve Sovyer Rusya destek verdi.

1936 Akdeniz Paktı

 • İtalya’nın yayılmacı politikasına karşı 1936 Akdeniz Paktı kuruldu.
 • Türkiye üyedir.

1936 Akdeniz Paktı hangi devletin yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur?
Cevap = İtalya

1937 Sadabad Paktı

 • İran’da imzalanmıştır.
 • Türkiye – İran – Irak ve Afganistan arasında kuruldu.

Sadabad Paktı 1980-88 İran – Irak Savaşıyla önemini yitirmiştir.

 • Suriye Irak ile olan sınır ve Türkiye’yle olan Hatay sorunları sebebiyle pakta giriş yapmadı.

Hatay’ın Anavatana Katılması

1936 – 39 yılları arasında Türk dış politikasının en önemli konu başlığı?
Cevap = Hatay

 • Hatay sorunu 1936’da başladı.
 • 1936’da Suriye’den askerlerini çeken Fransa Hatay’ı Suriye’ye bıraktı.
 • Türkiye buna itiraz etti ve bu konuyu Milletler Cemiyeti’ne götürdü.
 • Cemiyet Sandler adında bir herifi bölgeye gönderdi ve Arap – Türk nüfus oranına bakıldı.Sandler yaptığı araştırmada Hatay’da ki Türk nüfusunun Arap ve Kürt nüfusundan fazla olduğunu belirten Sandler Raporu‘nu yayınladı.
 • Bu rapor Fransa tarafından kabul görmedi.
 • 1938’de Hatay Bağımsız Cumhuriyeti kuruldu.

Hatay Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkan’ı Tayfur Sökmen‘dir.

Hatay Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı Abdulrahman Melek‘tir.

 • Mustafa Kemal, Hatay Cumhuriyeti’ni görmüştür.Ama Hatay’ın anavatana katıldığını göremedi.
 • Hatay 1939’da İsmet İnönü döneminde Hatay Meclisinin aldığı kararla anavatana katılmıştır.

1936 – 39 yılları arasında Hatay için Mustafa Kemal Afet İnan’la mektuplaşmıştır.

Milletler Cemiyetine Giden Konular

 • Musul Meselesi
 • Nüfus Mübadelesi
 • Hatay’ın Anavatana Katılması
 • Boğazlar
 • Bozkurt Lotus Olayı
 1. Cumhuriyet Hak Partisi’nin ekonomideki düşüncesini oluşturan ilke?
  Devletçilik
 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın ekonomide düşündüğü sistem?
  Liberalizm
 3. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ekonomide düşündüğü sistem?
  Liberalizm
 4. Laiklik ilkesini kötüye kullandığı için kapatılan parti?
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 5. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına neden olan gelişme?
  Şeyh Sait İsyanına Destek Vermesi
 6. Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan?
  Şeyh Sait
 7. Musul hangi isyanla elimizden çıktı?
  Nasturu – Şeyh Sait
 8. Nasturu İsyanı ve Şeyh Sait isyanı nerede çıktı?
  Nasturi -> Hakkari
  Şeyh Sait -> Diyarbakır
 9. Musul’un hangi antlaşmayla bize ait olmaduğu anlaşıldı?
  1926 Ankara Antlaşması
 10. Musul meselesini Lozan’dan sonra çözmek için hangi konferans toplandı?
  Haliç Konferansı
 11. Haliç Konferansı’nda bizi temsil eden kim?
  Ali Fethi Okyar
 12. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu?
  Kazım Karabekir
 13. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu kim?
  Ali Fethi Okyar
 14. Kadınlara ilk defa siyasal hak verilmesini talep eden parti?
  Serbest Cumhuriyet Partisi
 15. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi olaydan sonra kapandı?
  Ali Fethi Okyar kendi kapattı
 16. Müslümanların mezarlarının Bulgaristan’da tahrip edilmesinin adı?
  Razgard Olayı
 17. Belçikalı müdürüyle Türkçe konuştuğu için işten çıkarılan kim?
  Naci Bey | Wagon – Li olayı
 18. Dış borçlar Lozan’da kararlaştırılmasına rağmen neden daha sonra gündeme geldi?
  1929 Dünya Ekonomik Krizi
 19. İlk defa Türkçe ezan hangi camiden hoparlörden okundu?
  Fatih Camii | Hafız Rıfat Bey
 20. Türkiye’nin ilk dış politik zaferi?
  Yabancı okullarda taviz vermemesi
 21. Dış borcu ödemek için hangi genelgeden yararlandık?
  Hoover Moratoryum’u
 22. Milletler Cemiyeti’ne hangi konular gitmiştir?
  Musul Meselesi | Nüfus Mübadelesi | Bozkurt Lotus Olayı
 23. Bozkurt Lotus olayını Lahey Adalet Divanı’nda bizim avukatımız kim?
  Mahmut Esat Bey(Mahmut Esat Bozkurt)
 24. Türkiye batı sınırlarını korumak amacıyla hangi antanta üye oldu?
  Balkan Antantı
 25. Sadabad Paktı hangi ülkenin sınırları içerisinde imzalandı?
  İran
 26. Sadabad Paktı üyeleri?
  Türkiye | Irak | İran | Afkanistan
 27. Sadabad Paktı hangi olay sonrasında sona eriyor?
  1980 – 88 İran – Irak Savaşı
 28. Balkan Paktına Bulgaristan’ın katılamama sebebi?
  Ege’ye inmek
 29. Balkan Paktına Arnavutluğun katılmama sebebi?
  İtalya Etkisi
 30. 1936 – 39 yılları arasında Milletler Cemiyeti’ne götürdüğümüz bir sorun olan Hatay meselesinde Birleşmiş Milletlerden atanan temsilci?
  Sandler
 31. Türkiye’yi Milletler Cemiyetine davet eden ülke hangisidir?
  İspanya
 32. Samimi Antlaşması’nı hangi devletler imzaladı?
  Türkiye – Yunanistan
 33. Balkan Antantına katılan devletler?
  Türkiye – Yunanistan – Yugoslavya – Romanya
 34. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanırken boğazların bize verilmesi hakkında görüş bildiren kuruluş hangisidir?
  Balkan Antantı
 35. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesinde boğazların Türkiye’ye verilmesi için hangi devletler destek verdi?
  Sovyer Rusya | Balkan Antantı Üyeleri
 36. 1936 – 39 Hatay sorununda 1938’de kurulmuş olan Hatay Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
  Tayfur Sökmen
 37. 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesinin imzalanmasında hangi iki devletin yayılmacı politikası etkilidir?
  İtalya – Almanya

Lozan Konferansı

Lozan Konferansı

 • Giden baş delegeler,
  • İsmet İnönü
  • Hasan Saka
  • Dr. Rıza Nur

Lozan’da ki ilk mesele nedir?
Cevap = Patrikhane(Bu mesele çözülmüştür.)

Lozanda Alınan Kararlar

Sınırlar
 • Yunanistan ile yapılan Mudanya Antlaşması
 • Bulgaristan ile yapılan 2. Balkan Savaşları’nda ki İstanbul Antlaşması esas alınmıştır.
 • Güney sınırında ise Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması esas alınmıştır.
 • Doğu sınırında ise Sovyet Rusya ile yapılan Kars Antlaşması esas alınmıştır.

Irak(Musul) sınırı gündeme gelmesine rağmen çözülemedi.

Lozan’da gündeme gelmesine rağmen çözülemeyen Irak(Musul) sınırıdır.

Kapitülasyonlar
 • Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.Duyun-u Umumiye idaresinin Türkiye’de ki görevi sona erdi.
Patrikhane
 • Patrikhane; tüm ısrarlarımıza rağmen İstanbul’dan dışarı çıkaramadık.İki taraf arasında görüşülüp karara bağlanan ve katipler tarafından yazıya geçirilen ilk konudur.
Yabancı Okullar
 • Türkiye’nin çıkaracağı kanunlara uyulması şartı getirildi.(İran’ın da okulu vardır.)
 • Ermeni iddiaları tamamen reddedildi.
 • İstanbul’un 45 gün sonra boşaltılmasına karar verildi.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra en uzun süre işgalde kalan Türk toprağı İstanbul’dur.

Ege Adaları
 • Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye,
 • Kıbrıs İngiltere
 • Diğer ege adaları Yunanistan’a(Türkiye’ye yakın adaların silahsızlandırılması şartıyla)
Dış Borçlar
 • Osmanlı’dan kalan dış borçlar yüz ölçümü dikkate alınarak Osmanlı’dan ayrılan devletlere bölüştürülmüştür.
 • Türkiye borçları Frank ve Lira cinsinden ödemek istemiştir.

Osmanlı devletinden kalan dış borçları Lozan’da ödeme kararı alan Türkiye bu borçların tutarlarını, taksitlerini ve vadelerini Duyun-u Umumiye kuruluşu ile ödemiştir.

 • Dış borçları ödeme kararı Sovyer Rusya’yı rahatsız etti.Örnek teşkil ediyor.
Nüfus Mübadelesi
 • Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları hariç kalan Rum ve Türkler’in yer değiştirmesine karar verilmiştir.
Boğazlar
 • Boğazlarda bir komisyonun boğazları yönetmesine devam edilmesi kararı alınmıştır.Bu komisyonun başkanının Türk olması kararlaştırılmıştır.
Azınlıklar
 • Hepsi Türk vatandaşı sayıldı.
Savaş Tazminatı
 • Karaağaç ve Bosna Köyünün Türkiye’ye verilmesi kararlaştırıldı.

Lozan’ın Önemi

 • 100 yıllık antlaşmadır.
 • 1. TBMM zamanında görüşmelere başlanmış, 2. TBMM zamanında onaylanmıştır.

Lozan’dan Sonra Gündeme Gelen Konular

 • Irak Sınırı
 • Güney Sırını
 • Yabancı Okullar
 • Boğazlar
 • Nüfus Mübadelesi
 • Dış Borçlar
 • Patrikhane

Lozan’da Aleyhimize Çözüldü

 • Güney Sınırı(Hatay)
 • Doğu Sınırı(Batum)
 • Adalar
 • Patrikhane
 • Boğazlar
 1. Sakarya Meydan Muharebesi’nin diğer isminin Subaylar Savaşı olmasının temel sebebi nedir?
  Subayların Şehit Olması
 2. Mustafa Kemal’e Gazi ve Mareşallik ünvanları hangi savaşta verildi?
  Sakarya Meydan Muharebesi
 3. Fevzi Çakmak’a Mareşallik hangi savaşta verildi?
  Başkomutanlık – Büyük Taarruz
 4. Büyük Taarruzda ilk kurtarılan il?
  Afyon
 5. Son kurtarılan il?
  Bursa
 6. Rusya’nın içindeki hangi Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı bize yardımda bulundu?
  Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Bey
 7. Ukrayna ile Dostluk Antlaşması hangi savaştan sonradır?
  Sakarya Savaşı
 8. İngiltere ile Esir Mübadelesi Antlaşmasını yapmamız hangi savaştan sonra?
  Sakarya Meydan Muharebesi
 9. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belge?
  Mudanya Ateşkes Antlaşması
 10. Lozan Barış Görüşmelerinde çözülemeyen tek konu?
  Irak(Musul) Sınırı
 11. Osmanlı devleti kalan dış borçları Türkiye tarafından ödeneceğini kabul edildiği zaman hangi devlet tarafından emsal teşkil edileceği için rahatsız etti?
  Rusya
 12. Patrikhane Lozan’da aleyhimize mi?
  Aleyhimize
 13. Boğazlar?
  Aleyhimize
 14. Yabancı okullar?
  Aleyhimize
 15. Irak(Musul) sınırı tekrar gündeme geldi mi?
  Evet
 16. Yabancı okullar hangi yasadan dolayı gündeme geldi?
  Tevhid-i Tedrisat
 17. Patrikhane çıkardığımız hangi kanundan dolayı birdaha gündeme geldi?
  Medeni Kanun

Türk Eğitim Sistemi

Bu yazımızda Program Geliştirme dersinin Türk Eğitim Sistemi konusuna giriş yapacağız.Öncelikle belirli yasaları gözden geçirdikten sonra mühim olan bir kaç Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerine değinerek yazımızı nihayetlendireceğiz.
Okumaya devam et