Aylık arşivler: Şubat 2015

Özel Eğitim Uygulamaları – Kaynaştırma Eğitimi

Özel Eğitim Uygulamaları
Kaynaştırma EğitimiÖzel Eğitim Sınıfları ve Özel Eğitim OkullarıEvde EğitimHastanede
→→→→→→→→→→→→→→→→→Kısıtlama Artar→→→→→→→→→→→→→→
←←←←←←←←←←←←←←←Kısıtlama Azalır←←←←←←←←←←←←←←←←

Kaynaştırma Eğitimi

En az kısıtlayıcı eğitim ortamıdır.

Özel gereksinimi olan öğrencilerin normal eğitim ortamlarında eğitilmesi olarak tanımlanmaktadır.Kaynaştırma, engelli çocukların diğer normal çocuklar gibi aynı eğitsel ve sosyal kurumun içerisinde olma sürecidir.

Kaynaştırma, çocuklara, öğretmenlere, ailelere ve tüm topluma yararlı bir hizmettir.Çünkü bu hizmet yardımı ile engelli çocukların toplumla kaynaşması sağlanırken diğer bireylerinde engelli bireyleri tanıması ve onlarla kaynaşması, birlikte yaşamayı öğrenmesi sağlanmaktadır.Kaynaştırma eğitiminin bu etkisi tersine kaynaştırma olarak da bilinir.

Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler.Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır.
 • Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri halinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler.Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda BEP geliştirme birimi oluşturulur.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır.
 • Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan planlama doğrultusunda RAM ve BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce bilgilendirilir.
 • Okul ve kurumlarda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları, özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.
 • Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır.Bu doğrultuda destek eğitim hizmetler, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.

Özel Eğitim Sınıfları ve Özel Eğitim Okulları

Aynı tür yeteneklere sahip öğrenciler bir sınıfta toplanır.Özel Eğitim Öğretmenleri kontrolünde eğitim görür.

Özel Eğitim Sınıfları

Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.

Özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.
 • Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar.Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır.
 • Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır.
 • Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler.Bu program temel alınarak öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlanır.
 • Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla, okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur.Ancak otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.
 • Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.
 • Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda kurumda uygulanan programa uyarlar.
 • Sınıfların okul kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.
 • Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır.
 • Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.
 • Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

Özel Eğitim Okulları

Yetersizlik hafif düzeyde değilse, öğrencinin bulunduğu çevrede özel eğitim okulu varsa oraya gönderilir.Örneğin, İşitme Engelliler Okulu.

Özel eğitim hizmeti, normal öğrencilerin devam ettiği resmi veya özel eğitim – öğretim kurumlarından verildiği gibi yalnızca özel gereksinimi olan öğrencilere hizmet veren okullarda bulunmaktadır.Bu okullar;

 • Görme Engelliler İlköğretim Okulları
 • İşitme Engelliler İlköğretim Okulları/Liseleri
 • Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları
 • Eğitilebilirler İlköğretim Okulları
 • İş Okulları
 • Eğitim ve Uygulama Okulları
 • İş Eğitim Merkezi
 • Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri(OÇEM)
 • Bilim Sanat Merkezleri

olarak sınıflandırılabilir.

Evde Eğitim Hizmetleri

Özel öğretim eğitmeni eve gönderiliyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır.

Evde eğitim hizmetleri ile ilgili aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır.
 • Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti almasına karar verilen bireylerin kaydı ilköğretim kurumuna, ortaöğretim kurumuna veya özel eğitim merkezine(okul) yapılır.Bu öğrenciler için okula/merkeze devam etme şartı aranmaz.
 • Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür.Ancak bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri de görevlendirilir.
 • Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan öğretim programlarından sorumludur.Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre ihtiyaç duyduğu alanlarda bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.
 • Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, katırlı bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır.Ancak bireyin durumu ve özelliğine göre değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler yapılır ve özel tedbirler alınır.
 • Evde eğitimde ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımları sağlanır.
 • Aile, etkili bir eğitimin gerçekleştirilmesi için uygun ortamın hazırlanmasını sağlar.
 • Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu hizmet sona erdirilir.

Ek Bilgi Olaraktan,
Destek Eğitim Odaları ve Özel Eğitim Sınıfları okul müdürü tarafından açılmaz.

Özel Eğitim İlkeleri

Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri şunlardır;

 • Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler, eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır.
  Bireyin belli belli bir olgunluğa erişmesi yanlıştır.En erkenden başlanmalıdır.
 • Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
  Çok ekstrem durum yoksa bireyin yaşadığı ortamda olmalıdır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetleri sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akademik disiplin alanlarındaki bireysel yeterlilikleri ile tüm gelişim alanlarındaki özellikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
 • Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.
 • Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılır.
 • Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Özel Eğitim Hizmetleri

Özel Eğitim Hizmetleri

Herhangi bir alanda yetersizliği olan bireyler ile üstün yetenekli olan bireylerin kendine yeterli hale gelmesi, toplumla kaynaşması, bağımsız, üretici bireyler olmasını desteklemek amacıyla özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemler ile sürdürülen eğitimdir.

Özel Eğitimde Temel Kavramlar

 • Sapma – Zedelenme
  Bireyin psikolojisinde, fizyolojisinde ve anatomisinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev bozukluğu veya yapı bozukluğu olarak tanımlanabilir.Erken dönemde anne kaybı, gözlerin görmemesi, işitme kaybı, ellerini kaybetme, yürüyememe, ateşli bir rahatsızlık geçirme vb. durumlar sapma – zedelenme olarak değerlendirilebilir.Organizmanın herhangi bir nedenden ötürü psikolojik durumunda veya anatomik durumunda kalıcı veya geçici hasar veya bozukluk.Yitirmek, kaybetmek, hasar görmek(kalıcı veya geçici) Sapma’dır.

  Kişi kaza geçirdi bacağını kaybetmesi Sapmadır.

 • Yetersizlik(Özür)
  Bireyin zedelenme – sapma sonucu normal kabul edilen bir etkinliği yapamaması, sınırlandırılması durumudur.Örneğin, işitme kaybı yaşayan bir bireyin konuşamaması, bacaklarını kaybeden bir bireyin yürüyememesi, ateşli bir rahatsızlık geçiren ve zihinsel açıdan sorunlar yaşayan bir bireyin normal etkinlikleri yapamaması yetersizlik içerisinde değerlendirilebilir.Sapmadan kaynaklı kişinin yapabileceğini yapamıyor olmasıdır.

  Kişi kaza geçirdi bacağını kaybetti(Sapma), yürüyememesi Yetersizliktir.

 • Engel(Handikap)
  Bir yetersizlik yaşayan bireyin çevre ile etkileşimi sırasında karşılaştığı sorun, zorluk olarak tanımlanabilir.Yetersizlik, içinde bulunulan koşullara bağlı olarak engelliliğe neden olur.Örneğin, bireyin bir kaza sonucu ayağını kaybetmesi durumu sapma, ayağını kaybetmesi nedeniyle yürüyememesi ve tekerlekli sandalyeye mahkum olması yetersizlik, bireyin yürüyemediği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için toplu taşıma araçlarını kullanmada, kendi ihtiyaçlarını karşılamada, asansörü olmayan bir binada istediği yere ulaşmada zorlanması engel olarak ifade edilebilir.Yetersizlikten kaynaklı kişinin gündelik veya sosyal yaşam içerisinde karşılaştığı her türlü zorluk.

  Kişi kaza geçirdi bacağını kaybetti(Sapma), bacağını kaybettiği için yürüyememesi(Yetersizlik), yürüyemediği için otobüse binememesi ise Engeldir.

  Bu insanlara bakış açımızda bir engeldir.

 • Ayrıcalıklı
  Akranlarından, diğer çocuklardan daha olgun, daha zeki veya daha yetenekli çocuklara yönelik kullanılan kavramdır.Bu çocuklara sahip oldukları özellikler açısından akranlarından daha ileride ve daha avantajlı oldukları için ayrıcalıklı denmektedir.Üstün zekalı, üstün becerikli bireyler.

Rehberliğin Temelleri

Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe rehberliği en çok etkileyen temellerdir.O yüzden rehberliğin temellerini bunlar oluşturur.

Psikolojik Temelleri(Bireysel Temelleri)
 • Bireysel farklılıkların eğitimdeki önemi
  Bireysel farklılıklar söylemini bize kazandıran Psikolojidir.
 • Duyguların yaşamdaki öneminin fark edilmesi ve ruh sağlığı alanının gelişimi
 • Kişilik ve benlik gelişimine verilen önemin artması
 • Psikometrideki gelişmeler.
  Psikometri : Psikolojinin ölçme araçlarıyla ilgilenen alt dalıdır.

Rehberliğe en fazla katkı sağlayan disiplin Psikolojidir.

Sosyolojik, Toplumsal Temeller
Kültür Boşluğu
Kültür boşluğu, maddi kültürün hızlı bir şekilde ilerleyerek(sanayileşme, bilim, teknoloji vb) manevi kültürün önüne geçmesi, manevi kültürün maddi kültürün gerisinde kalması durumudur.Maddi kültür mavi kültürden daha hızlı gelişiyorsa bu aradaki farka Kültür Boşluğu deniyor.

Yabancılaşma
Toplum, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki gelişmelere, var olan unsurlara karşı bireyde görülen kayıtsızlık, ilgisizlik, umursamazlık halidir.

Bireyin içinde yaşadığı topluma ve toplumdaki gelişmelere yeni durumlara karşı ilgisiz, kayıtsız olmasıdır.

Kuşak Çatışması
Değer yargılarındaki değişmeler sonucu birbirini takip eden kuşaklar arasında yaşanan anlaşmazlıktır.

Birbirini takip eden kuşaklar arasında anlayış farkından gerçekleşen çatışmadır.

Felsefi Temeller
 • Demokratik eğitim anlayışının benimsenmesi
 • Eşit eğitim hakkı, toplu öğretime geçiş, fırsat eşitliği
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmesi
 • Bireylere tanınan seçme özgürlüğü

Anahtar Sözcükler :

 • Çağdaş, demokratik değerler
 • İnsancıl Hümanistik anlayış,
 • Öğrenci merkezli eğitim
 • Fırsat eşitliği
 • Eşit eğitim hakkı
 • Düşünce özgürlüğü
 • Toplu öğretim

gibi genel kavramları görüyorsak aklımıza felsefi temeller gelsin.

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin ilkeleri, Rehberliğin Hipokrat Yeminidir.

Bu işi yaparken ilkeleri gözetiyorsak o iş amacına ulaşır.

 • Rehberlik hizmetleri ayrım gözetmeksizin herkese açık bir hizmettir.
  Sadece sorunlu bireylerin aldığı bir hizmet değil, herkesin aldığı bir hizmettir.
 • Rehberlik uygulamalarının amaca ulaşabilmesi için ilgililerin iş birliği içerisinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor.
  Bir kurumda Rehberlik yapılabilmesi için en temel ilkedir.
  Bu iş tek başına yapılacak bir iş değildir.Bu iş birlikte olur.
  Okulda rehberlik hizmetinden 1. derecede sorumlu olan okul müdürüdür.
 • Rehberlik hizmetlerinin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.
  Kendini gerçekleştirmek için demokratik ve insancıldır.
  Bireylere seçme hakkı, insanların düşüncelerine karar hakkı sunmaktır.Saygı göstermektir.
 • Rehberlik hizmetleri öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
  Eğitim dışına çıkarsak eğer Rehberlikte birey merkeze alınır demek doğrudur.
  Öğretmen merkezli olunursa birey kendini gerçekleştiremez.
 • Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetleri, bireyi bir bütün olarak, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlamaya çalışır.
 • Rehberlik hizmetleri karar verici değil, karar vermeye yardımcıdır.
  Herkes kendi yaşamının sorumluluğunu yüklenecek ve kararını kendi verecek.
  Bireyi tanırsan kendini tanımasına yardımcı olursun.Farklı şıkları sunarsan kendi karar verir.
 • Rehberlik uygulamaları, kurumların amaçlarına, ihtiyaçlarına, olanaklarına, problemlerine göre farklılık gösterir.
  Ankara’da ki bir okulla, Çorum’da ki bir okul da Rehberlik uygulaması bir olmaz.Şartlar farklı olur.
  Rehberlik uygulamaları değişir, çünkü en temelde birey değişir.
 • Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
  Süreç daha verimli oluyor.
  Rehberlik yapma başarısı artar.Güdülenmek ve dikkat çekmek rehberlik yapmaktır.Haliyle rehberlik yapıyorsan başarı artıyor.
 • Rehberlikte gönüllülük esastır.
  Bir insana yardım edebilmek için önce o insanın yardım almaya açık olması gerekiyor.
  Uzman olmayan,
  Ya öğrenciyi uzmana gönderecek,
  Ya da
  Uzmanı öğrenciye yönlendirecek.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlikte gizlilik esastır.
  Danışanın izni, onayı alınmadan arada geçenler başkasına anlatılmaz.
  Her zaman gizlilik korunmaz.Bireyin veya bir başkasının hayatını tehdit eden durumlarda gizlilik ihlal edilebilir.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlik hizmetleri hem bireye hemde topluma karşı sorumludur.
  Sadece bireyin istek ve beklentilerine göre rehberlik yapmayız.Aynı şekilde sadece toplumun istek ve beklentilerine göre yapmayız.
  İlk okulda bir kız evlendirilecekse, okul müdürüne haber verilir.Rehberlikten ilk sorumlu okul müdürüdür.Yasan olmayan bu durumu müdür gerekli kurumlara haber eder ve gereken olur.Gerekli diğer kurumlarla iletişimi müdür kurar.
 • Rehberlik hizmetleri, planlı, programlı, organize ve örgütlenmiş bir şekilde, sistemli ve profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Rehberlik hizmetleri yaşan boyu devam eder.
  Sürekliliktir diyebiliriz.Yani Rehberlikte süreklilik esastır.
  Sorunlar iki dakikada oluşmadığı gibi iki dakikada da çözülmez.Rehberlik süreç gerektirir.

Rehberlikte uygulamalar, yöntemler, teknikler, amaçlar, araçlar, kişiler değişebilir.Değişmeyen tek şey İLKELERDİR.

Rehberlik ilkeleri ve rehberlik anlayışı değişmez.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Cronbach Alpha Yöntemi

Her zaman testlerde doğru ve yanlış cevap net değildir.Anketler, dereceli ölçekler, “Katılıyorum, Katılmıyorum, Başarılı” vs gibi testler.

Bu tarz sınavlarda doğru ve yanlış cevap kişiye göre değişir.Bu tarz sınavların Güvenirliğini belirlemede Cronbach Alpha Yöntemi kullanılır.

Daha çok psikolojik yapıların ölçüldüğü testlerde kullanırız.

 • İlgi
 • Tutum Ölçeği
 • Kişilik Testi
 • Zeka Testi
 • Likert Tipi Ölçekler
 • Dereceli Ölçekler(Lubrik, Dereceli Puanlama Anahtarı)

Bilişsel ve duyuşsal zihin süreçlerinin araştırıldığı durumlarda kullanılır.

Ek olarak,
Cronbach Alpha katsayısı elde edilir.Bu katsayı sorular arsında uyumu gösterdiği için İç Tutarlılığı verecektir.

Yani İç Tutarlılık = Cronbach Alpha katsayısıdır.

Cronbach Alpha Yöntemi İç Tutarlılığı verir.Doğrudan İç Tutarlılığı verdiği için Dolaylı yoldan Güvenirliği verir.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Kuder – Richardson Yöntemi

KR – 20KR – 21
Ortak Noktaları

 • Doğru cevaplara 1 puan
 • Yanlış cevaplara 0 puan verilir.
 • Sorulan soruların %90-95 i cevaplanmış olmalıdır.
 • Düzeltme formülü kullanulmamalıdır.

Çoktan Seçmeli ve Doğru Yanlış testlerinde kullanılan yöntemlerdir.

Soruda verilen Çıktan Seçmeli ve Doğru – Yanlış Testi değilse KR – 20 ve KR – 21 yöntemini ele.Çünkü bu yöntemler bu iki testte kullanılırlar.

Hazırlanan testte ayrıntılı Madde Analizi yapılabildiğini söylüyorsa;

  Madde analizi,

 • Madde güçlüğü(PJ)
 • Madde ayrıcılığı(RJ)
 • Madde Varyansı
 • Puanlar

hesaplanabiliyorsa, yani Madde Analizi ayrıntılı yapılabiliyorsa ve bunlar hesaplanabiliyorsa KR – 20 kullanılmalıdır.

Verilen soruda öğretmenin ya da uzmanın ayrıntılı Madde Analizi yapamadığını söylüyorsa;

  Madde analizi,

 • Madde güçlüğü(PJ)
 • Madde ayrıcılığı(RJ)
 • Madde Varyansı
 • Puanlar

hesaplanamıyorsa gereken yöntem KR – 21 dir.

Test istatistikleri hesaplanabilir.

KR – 20 ve KR – 21 katsayıları testin İç Tutarlılığı hakkında bilgi verir.Çünkü testi Testi Yarılama yönteminde olduğu gibi bize testteki soruların uyumu hakkında bilgi verir.
Bir testte madde güçlüğü eşit değilse KR – 20 > KR – 21 dir.
Bir testte madde güçlüğü eşitse KR – 20 = KR – 21 dir.
Tek istisna budur.

 KR – 20 ve KR – 21 İç Tutarlılığı verir.Doğrudan İç Tutarlılığı verdiği için Güvenirliği dolaylı yoldan etkiler.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi

Bir test önce öğrenci grubuna uygulanır.

Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi

Test gruba uygulanır.

I. YarıII. Yarı
Soruların 1. – 3. – 5. – 7. …. numaralıları yani tek numaralıları buraya.Soruların 2. – 4. – 6. – 8. . …. numaralıları yani çift numaralıları buraya.
Uygulamadan sonra, puanlamadan önce oluşturulur.

İki yarıdan elde edilen puanlara bakacaksın.Kolerasyon yüksek ve pozitif çıkar ise Güvenirlik yüksektir demektir.

Sorular arası uyuma bakıldığı için iç tutarlığı yüksektir.Dolayısıyla Güvenirlik yüksektir.

Bu yöntem sana doğrudan İç Tutarlılığı veriyor.(Testin Yarı Güvenirliği)

Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi, İç Tutarlılığı veriyor.Güvenirliği değil, İç Tutarlılığı verdiği için Güvenirlik hakkında yorum yapıyoruz.Yani Doğrudan İç Tutarlılığı verirken, Dolaylı yoldan Güvenirlikle ilgili bilgi veriyor.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Paralel Test(Eş Değer Formlar) Yöntemi

Paralel Test(Eşdeğer Formlar Yöntemi)

Birbirine eşdeğer olacak iki form hazırlanır.

 • Soruları farklı olacak.
 • Soru sayıları eşit olacak.
 • Sorduğu soruların kapsamları yani hedef ve davranışları aynı olacak.
 • Soruların güçlüğü eşit olacak.

işte bu nitelikleri benzer iki form olacak.

Bu soruları bir öğrenci grubuna iki farklı şekilde uygularız.

Öğrenciler
Ardarda Uygularız1 – 3 gün arayla ya da 1 haftada olabilir uygularız.
Eş değerlik katsayısı elde edilir.Tutarlık katsayısı elde ederiz.

İki formdan elde edilen puanlar karşılaştır, kolerasyon pozitif ve yüksekse güvenirlik yüksektir.

Kolerasyonu düşüren ve etkileyen faktörler?

 1. Soru sayısı eşit değilse.
 2. Kapsamlar aynı değilse.
 3. Soruların güçlükleri eşit değilse.

Yani soruların nitelikleri benzer değilse kolerasyon düşük çıkacaktır.

Paralel Test(Eş Değer Formlar) Yönemi, Eşdeğerlik ve Tutarlılığı veriyor.Haliyle doğrudan Güvenirliği veriyor.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Test Tekrar Test

Bir test aynı öğrenci grubuna iki defa uygulanır.

Öğrenciler
I. UygulamaII. Uygulama
1 – 3 hafta ise Tutarlılık Katsayısına bakarız.
3 – 6 hafta arası ise Kararlılık Katsayısına bakarız.
Elde edilen puanlar karşılaştırıyorsun ve aradaki kolerasyona bakıyorsun.Pozitif ve yüksek çıkmışsa bu ölçme aracı iki uygulamada da benzer sonuçlar verdiği için Güvenirliği yüksektir.

Test Tekrar Test yönteminde kolerasyonu düşüren etkenler.

 1. Unutmanın etkisi.
 2. Hatırlamanın etkisi.
 3. Sürenin uygun ayarlanamaması.
 4. Koşulların standart olmaması.
 5. Ölçülen özelliğin çabuk değişmesi.
 6. Yoruma açık ifadelerin kullanılması.

Test Tekrar Test başarı testlerinin güvenirliğini belirlemede kullanılmaz ve önerilmez.

Çünkü başarı testlerinde bizler bilgi ölçeriz.Bilgi unutulur, hatırlanır, çabuk değişir.

Test Tekrar Test, Tutarlılık ve Kararlılık katsayılarını veriyor.Haliyle Güvenirliği doğrudan veriyor.