Etiket arşivi: Hipokrat

Bilim Tarihi

 • Thales
  • Millet Okulu‘nun ilk temsilcisidir.
 • Anaksimandros
  • Millet Okulu’nun temsilcisidir.
 • Anaksimenes
  • Millet Okulu’nun temsilcisidir.
 • Demokritos
  • Materyalist doğa bilimlerinin ilk temellerini atmıştır.
 • Strabon
  • Coğrafyacıdır.
  • Coğrafya adında eserleri vardır.
 • Ptolemaios
  • Coğrafyacıdır.
  • Coğrafya adında eseri vardır.
 • Hippocrates(Hipokrat)
  • Tıbbın babasıdır.
  • Hastalığın insanın içindeki sıvıların dengesizliğinden kaynaklandığını savunmuştur.
  • Kendisinin en ünlü kitabı Kutsal Hastalık‘tır.
  • Birde Corpus Hippocraticum yani Hipokrat Yazıları veya Hipokrat’ın Toplu Yapıtları adlı eseri vardır.
  • Tıbbın ilk kuralı olan “Önce zarar verme” ilkesini söylemiştir.
 • Galenos
  • Anatomi ve fizyoloji alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan ve Küçük Kan Dolaşımını bulan bilim insanıdır.
  • Ama yanlış bulmuştur.
  • İbn Nefis hatayı yıllar sonra düzeltecektir.

   Küçük Kan Dolaşımını bulan Türk İslam bilgini derse İbn Nefis diyeceğiz.

 • Fergani
  • Astronomdur.
  • Astronominin Esasları adlı eseriyle ünlenmiştir.
  • İtalyan şair Dante “İlahi Komedya” adlı yapıtında orta çağdaki bilimsel gelişmeleri anlatırken Ferhani’den ve eserlerinden bahsediyor.
 • Cabir İbn Hayyan
  • Modern kimyanın kurucusudur.
  • Kükürt – Civa kuramını bulmuştur.
  • Yapay altın üretmiştir.
  • İlk Hassas Teraziyi kullanandır.
  • Nitrik ve Sülfirik gibi mineral asitleri keşfetmiştir.
 • Zekeriya El-Razi
  • Cabir İbn Hayyan’dan sonra İslam dünyasının tanıdığı en büyük simyacıdır.
  • Bağdat ve Rey’de doktorluk yapıyor.
  • Kendisi Çiçek Aşısı ve Kızamık Aşısının farkını bulmuştur.
  • El Havi Ansiklopedisi(Kitab El-Havi Fi El Tıp) isimli eseri vardır.
 • Halid Bin Yezid
  • Kimyacıdır.
 • Cafer Sadık
  • Kimyacıdır.
 • Musa Kardeşler(Beni Musa)
  • Basınçlı hava ile çalışan mekanik sistemleri inceledi.
  • Kitabül Hiyel isminde kitap yazdılar.
  • Bu eserin yazma nüshaları günümüzde 3. Ahmet Kütüphanesi(Topkapı Sarayı) ile Vatikan ve Goethe müzesindedir.
  • Rügarda Sönmeyen Lambayı yaptı.
 • Cezeri
  • Artuklular devrinde yaşamıştır.
  • Sibernetik ve Otomasyonun dahisi kabul edilir.
 • İbn-i Sina
  • Doktor, filozof, bilgin, fizikçi ve sanatkar.
  • Kendisinin bulduğu “Kasri Meyil” kavramını batı “Hız Eğilimi” olarak çevirmiştir.
 • Cahiz
  • Biyolog ve tıpçı.
  • Kitab el Hayavan eseri vardır.
 • İbn Nefis
  • Galenos’un kalbin içinden geçen bir delik sayesinde sağdan sola kan geçiyor tespitini düzeltmiştir.
 • İbn Baytar
  • Endülüste yaşamış botanikçidir.
  • Basit ilaçlar yapmıştır.
 • Zehravi
  • Cerrah
  • Hayvanları canlı olarak ameliyat etmiştir.
  • Tasrif adlı eseri latinceye çevrilmiştir.
 • Battani
  • Zici Sebi isimli eseri vardır.
  • Kopernik’in ünlü eseri De Revolutionibus(Gök Kürelerinin Harekatı)‘de Battani adı defalarca zikredilmiştir.
 • Beyruni
  • Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • İbn El Heysem
  • En ünlü optikçidir.
  • Kitap El MenazırGeorge Sarton = Bütün zamanların en büyük optik bilimcisi İbn El Heysem demiştir.
 • Kemaleddin-i El Farisi
  • Optikçidir.
  • Gökkuşağının oluşumunu doğru açıklayan ilk bilim insanıdır.
  • Tenkih El Menazır
 • Harezmi
  • Matematik, astronomi üzerine çalışmıştır.
  • El Cebr ve’l Mukabele adlı eseriyle tanınmıştır.
 • Hazini
  • İslam dünyasında denge üzerine çalıştı.
  • Archimedes’in inşa ettiği su terazileri üzerine yoğunlaştı.
  • Büyük Selçuklu Sultan Sancar döneminde yaşamıştır.
  • Kitap Mizan Ül Hikme(Bilgelik Ölçüsü) adlı eserinde su terazisini bir ölçü aracı olarak kullanmıştır.
 • Ömer Hayyam
  • Celali Takvimi
  • Risale El Cebr isimli bir kitabı vardır.
 • Marco Polo
  • Seyyahtır.
  • Avrupa’da başladığı seyahati, Çin’de bulunan Kubilay hanlığında sona erdi.
  • Gördüklerini “İl Milione” yani Yolculuk adlı kitabında topladı.
 • İbn Battuta
  • Seyyahtır.
  • Osmanlı devletinin kuruluş dönemine denk geliyor.
  • Anadoluda’ki ahilikten bahsediyor.
  • Orhan Bey hakkında bilgi veriyor.
 • Roger Bacon
  • Doğa felsefecisidir.
  • Deneyin kesin bilgiye ulaşmada bir araç olduğunu söyler.
  • Olağanüstü Bilgin anlamında Doctor Mirabilis denilmiştir.
 • Gutenberg
  • Modern matbaanın kurucusudur.
 • Leonardo Da Vinci
  • 2. Beyazıt’a Haliç üzerine bir köprü yapmayı tasarladığını söyledi.
  • Ancak kabul edilmedi.
 • Kristof Kolomb
  • Amerika kıtasına ilk ulaşandır.
 • Bartolomeu Draw(Bartelmi Diaz)
  • Ümit Burnu‘nu buldu.
 • Galileo
  • İlk termometreyi buldu.
 • Fahrenheit
  • Kendi adıyla termometre yapmış ve civayı kullanmıştır.
 • Mikolaj Kopernik
  • Güneş merkezli kuramı açıkladı.
 • Denis Papin
  • İlk Buhar Makinesini yapan adamdır.
  • İlk Düdüklü Tencereyi bulan adamdır.
 • Nasirüddin-i Tusi
  • Astronomdur.
  • Meraga Gözlem Evini kurdurmuştur.
 • Uluğ Bey
  • Astronom ve matematikçidir.
  • Timur devletinde yetişmiştir.
  • Semerkant Gözlem Evini kurdurtmuştur.
 • Ali Kuşçu
  • Astronom Risalesi” adlı bir eseri vardır.
  • Bu eseri “Fethiye” adıyla Otlukbeli Zaferi’ne istinaden Fatih Sultan Mehmet Han’a sunmuştur.
 • Sabuncuoğlu Şerafettin
  • Cerrahtır.
  • Kitabül Cerrahiyetü’l Haniye adlı eseri vardır.
 • Piri Reis
  • Çizdiği ilk dünya haritasını Yavuz Suntan Selim’e sunmuştur.
 • Takiyüddin Mehmet
  • İstanbul Rasathanesi
  • İlk otomatik makineler üzerine kitap yazan ilk kişidir.
 • Katip Çelebi
  • Bibliyograf
  • Avrupalılar Hacı Halife veya Hacı Kalfa derler.
  • Eserleri Cihannüma ve Keşfel Zünun‘dur.
 • Mustafa Behçet Efendi
  • 2. Mahmut zamanında yetişmiştir.
  • Tıbbiye-i Şahane‘nin kurulmasında etkili olmuştur.
  • Çiçek Risalesi en önemli eseridir.
 • Toriçelli
  • Civalı Barometreyi bulan adamdır.
 • Christian Huygens
  • İlk içten yanmalı motoru şey etmiş.
 • Carl Friedrich Gauss
  • Matematiğin Prensi
 • James Cook
  • Avusturalya kıtasını bulan kişidir.
 • Alessandro Volta
  • İlk elektrikli pili icat eden.
 • Montgolfier Kardeşler
  • İlk balonla uçuşu gerçekleştirmişlerdir.
 • Richard Trevit Chile
  • İlk buharlı otomobili yapmıştır.
 • Samuel Morse
  • Telgrafın mucididir.
  • Mors Alfabesini şey etmiştir.
 • Alexander Graham Bell
  • Telefonu icat etti.
 • Carl Friedrich Benz
  • Benzinle çalışan ilk otomobili icat etti.
  • Motorwagen‘i üretmiştir.
 • Mehmet Fatih Gökmen
  • Astronom

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin ilkeleri, Rehberliğin Hipokrat Yeminidir.

Bu işi yaparken ilkeleri gözetiyorsak o iş amacına ulaşır.

 • Rehberlik hizmetleri ayrım gözetmeksizin herkese açık bir hizmettir.
  Sadece sorunlu bireylerin aldığı bir hizmet değil, herkesin aldığı bir hizmettir.
 • Rehberlik uygulamalarının amaca ulaşabilmesi için ilgililerin iş birliği içerisinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor.
  Bir kurumda Rehberlik yapılabilmesi için en temel ilkedir.
  Bu iş tek başına yapılacak bir iş değildir.Bu iş birlikte olur.
  Okulda rehberlik hizmetinden 1. derecede sorumlu olan okul müdürüdür.
 • Rehberlik hizmetlerinin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.
  Kendini gerçekleştirmek için demokratik ve insancıldır.
  Bireylere seçme hakkı, insanların düşüncelerine karar hakkı sunmaktır.Saygı göstermektir.
 • Rehberlik hizmetleri öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
  Eğitim dışına çıkarsak eğer Rehberlikte birey merkeze alınır demek doğrudur.
  Öğretmen merkezli olunursa birey kendini gerçekleştiremez.
 • Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetleri, bireyi bir bütün olarak, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlamaya çalışır.
 • Rehberlik hizmetleri karar verici değil, karar vermeye yardımcıdır.
  Herkes kendi yaşamının sorumluluğunu yüklenecek ve kararını kendi verecek.
  Bireyi tanırsan kendini tanımasına yardımcı olursun.Farklı şıkları sunarsan kendi karar verir.
 • Rehberlik uygulamaları, kurumların amaçlarına, ihtiyaçlarına, olanaklarına, problemlerine göre farklılık gösterir.
  Ankara’da ki bir okulla, Çorum’da ki bir okul da Rehberlik uygulaması bir olmaz.Şartlar farklı olur.
  Rehberlik uygulamaları değişir, çünkü en temelde birey değişir.
 • Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
  Süreç daha verimli oluyor.
  Rehberlik yapma başarısı artar.Güdülenmek ve dikkat çekmek rehberlik yapmaktır.Haliyle rehberlik yapıyorsan başarı artıyor.
 • Rehberlikte gönüllülük esastır.
  Bir insana yardım edebilmek için önce o insanın yardım almaya açık olması gerekiyor.
  Uzman olmayan,
  Ya öğrenciyi uzmana gönderecek,
  Ya da
  Uzmanı öğrenciye yönlendirecek.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlikte gizlilik esastır.
  Danışanın izni, onayı alınmadan arada geçenler başkasına anlatılmaz.
  Her zaman gizlilik korunmaz.Bireyin veya bir başkasının hayatını tehdit eden durumlarda gizlilik ihlal edilebilir.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlik hizmetleri hem bireye hemde topluma karşı sorumludur.
  Sadece bireyin istek ve beklentilerine göre rehberlik yapmayız.Aynı şekilde sadece toplumun istek ve beklentilerine göre yapmayız.
  İlk okulda bir kız evlendirilecekse, okul müdürüne haber verilir.Rehberlikten ilk sorumlu okul müdürüdür.Yasan olmayan bu durumu müdür gerekli kurumlara haber eder ve gereken olur.Gerekli diğer kurumlarla iletişimi müdür kurar.
 • Rehberlik hizmetleri, planlı, programlı, organize ve örgütlenmiş bir şekilde, sistemli ve profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Rehberlik hizmetleri yaşan boyu devam eder.
  Sürekliliktir diyebiliriz.Yani Rehberlikte süreklilik esastır.
  Sorunlar iki dakikada oluşmadığı gibi iki dakikada da çözülmez.Rehberlik süreç gerektirir.

Rehberlikte uygulamalar, yöntemler, teknikler, amaçlar, araçlar, kişiler değişebilir.Değişmeyen tek şey İLKELERDİR.

Rehberlik ilkeleri ve rehberlik anlayışı değişmez.