Etiket arşivi: İlkeler

Özel Eğitim İlkeleri

Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri şunlardır;

 • Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler, eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır.
  Bireyin belli belli bir olgunluğa erişmesi yanlıştır.En erkenden başlanmalıdır.
 • Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
  Çok ekstrem durum yoksa bireyin yaşadığı ortamda olmalıdır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetleri sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akademik disiplin alanlarındaki bireysel yeterlilikleri ile tüm gelişim alanlarındaki özellikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.
 • Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.
 • Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılır.
 • Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Rehberliğin Temel İlkeleri

Rehberliğin ilkeleri, Rehberliğin Hipokrat Yeminidir.

Bu işi yaparken ilkeleri gözetiyorsak o iş amacına ulaşır.

 • Rehberlik hizmetleri ayrım gözetmeksizin herkese açık bir hizmettir.
  Sadece sorunlu bireylerin aldığı bir hizmet değil, herkesin aldığı bir hizmettir.
 • Rehberlik uygulamalarının amaca ulaşabilmesi için ilgililerin iş birliği içerisinde ve ortak bir anlayış çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor.
  Bir kurumda Rehberlik yapılabilmesi için en temel ilkedir.
  Bu iş tek başına yapılacak bir iş değildir.Bu iş birlikte olur.
  Okulda rehberlik hizmetinden 1. derecede sorumlu olan okul müdürüdür.
 • Rehberlik hizmetlerinin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.
  Kendini gerçekleştirmek için demokratik ve insancıldır.
  Bireylere seçme hakkı, insanların düşüncelerine karar hakkı sunmaktır.Saygı göstermektir.
 • Rehberlik hizmetleri öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
  Eğitim dışına çıkarsak eğer Rehberlikte birey merkeze alınır demek doğrudur.
  Öğretmen merkezli olunursa birey kendini gerçekleştiremez.
 • Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetleri, bireyi bir bütün olarak, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlamaya çalışır.
 • Rehberlik hizmetleri karar verici değil, karar vermeye yardımcıdır.
  Herkes kendi yaşamının sorumluluğunu yüklenecek ve kararını kendi verecek.
  Bireyi tanırsan kendini tanımasına yardımcı olursun.Farklı şıkları sunarsan kendi karar verir.
 • Rehberlik uygulamaları, kurumların amaçlarına, ihtiyaçlarına, olanaklarına, problemlerine göre farklılık gösterir.
  Ankara’da ki bir okulla, Çorum’da ki bir okul da Rehberlik uygulaması bir olmaz.Şartlar farklı olur.
  Rehberlik uygulamaları değişir, çünkü en temelde birey değişir.
 • Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
  Süreç daha verimli oluyor.
  Rehberlik yapma başarısı artar.Güdülenmek ve dikkat çekmek rehberlik yapmaktır.Haliyle rehberlik yapıyorsan başarı artıyor.
 • Rehberlikte gönüllülük esastır.
  Bir insana yardım edebilmek için önce o insanın yardım almaya açık olması gerekiyor.
  Uzman olmayan,
  Ya öğrenciyi uzmana gönderecek,
  Ya da
  Uzmanı öğrenciye yönlendirecek.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlikte gizlilik esastır.
  Danışanın izni, onayı alınmadan arada geçenler başkasına anlatılmaz.
  Her zaman gizlilik korunmaz.Bireyin veya bir başkasının hayatını tehdit eden durumlarda gizlilik ihlal edilebilir.
  Etik İlkedir.
 • Rehberlik hizmetleri hem bireye hemde topluma karşı sorumludur.
  Sadece bireyin istek ve beklentilerine göre rehberlik yapmayız.Aynı şekilde sadece toplumun istek ve beklentilerine göre yapmayız.
  İlk okulda bir kız evlendirilecekse, okul müdürüne haber verilir.Rehberlikten ilk sorumlu okul müdürüdür.Yasan olmayan bu durumu müdür gerekli kurumlara haber eder ve gereken olur.Gerekli diğer kurumlarla iletişimi müdür kurar.
 • Rehberlik hizmetleri, planlı, programlı, organize ve örgütlenmiş bir şekilde, sistemli ve profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Rehberlik hizmetleri yaşan boyu devam eder.
  Sürekliliktir diyebiliriz.Yani Rehberlikte süreklilik esastır.
  Sorunlar iki dakikada oluşmadığı gibi iki dakikada da çözülmez.Rehberlik süreç gerektirir.

Rehberlikte uygulamalar, yöntemler, teknikler, amaçlar, araçlar, kişiler değişebilir.Değişmeyen tek şey İLKELERDİR.

Rehberlik ilkeleri ve rehberlik anlayışı değişmez.

İş Birliğine Dayalı Öğrenme(Kubaşık – Kooperatif Öğrenme)

 • Bireyler arası etkileşimin, öğrenmenin temeli olduğu kabul edilir.
 • Gelişim, çevreyle ve çevredeki diğer insanlarla etkileşimin bir ürünü olarak ortaya çıkar.
 • Öğrencilerin ortak bir amaç etrafında küçük gruplar halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmaları sağlanmalıdır.(Akran öğrenme)
 • Gruptaki üyeler, başarı – zeka kişilik özellikleri bakımından heterojen olarak oluşturulur.Liderlik paylaşılmıştır.Heterojen yapıda.Grupları öğretmen kurar ve gruplar 2 ila 6 kişiden oluşur.
 • Bireyin sadece bilişsel gelişimi değil, sosyal ve duyuşsal açıdan gelişimine de önem verilir.
 • Paylaşma ve dayanışma en üst seviyeye çıkarken yarış ve rekabet en alt düzeye iner ve grup içi rekabet olmaz.

İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Temel İlkeleri

 1. Olumlu Bağlılık
  En önemli ilkedir.
  Gruptaki her öğrenci birbirinin öğrenmesinden sorumludur.
  “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için”
 2. Bireysel Sorumluluk
  Gruptaki her üye kendine verilen görevleri yapmaktan sorumludur.
 3. Yüz Yüze Etkileşim
  Gruptaki iletişim destekleyici ve yapıcıdır.
 4. Sosyal Beceriler
  Grup içinde çalıştıkça empati kurma, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve liderlik gibi beceriler gelişir.
 5. Grup Sürecini Değerlendirme
  Grup üyeleri süreç esnasında birbirlerini değerlendirir.(Akran Değerlendirmesi)Yapamayanlara yardım yapmayanlara uyarı verir.
 6. Başarı İçin Eşit Fırsat
  Gruptaki herkes eşit haklara sahiptir.Hatta liderlik görevi bile paylaşılarak yerine getirilir.
 7. Grup Ödülü/Ortak Ürün
  Başarı veya başarısızlık gruba aittir.Grup üyeleri aynı notu alır.
 8. Bireysel Değerlendirilebilirlik
  Öğretmen akran değerlendirmeleri ve kişisel gözlemlerine göre art niyeti önlemek için ve çalışanı desteklemek adına bireysel değerlendirmeyi devreye sokar.

6 ve 7. ilkeleri başarılı öğrencilerin heveslerinin kırılmasına neden olabilir.

İş Birliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri

1-) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği

 1. Grup üyeleri birlikte çalışıp, birlikteyken öğrenir.
 2. Grup üyeleri bireysel olarak sınava girer.
 3. Aritmatik ortalama, grup ortalaması notu alınır.
GençayMuiddinŞerafettin
Aldıkları not3050100
Art Ort606060

2-) Ayrılıp Birleştirme Tekniği(Jiqsaw)

En güçlü tekniktir.

 • Konu bölümlere ayrılır, her bölüm için bir uzman görevlendirilir.
 • Her gruptan aynı bölüm uzmanları bir araya gelerek uzman grupları oluşturur.Uzman gruplar konuyu derinlemesine öğrenir ve uzmanlaşır.
 • Her uzman kendi grubuna geri dönüp, grup arkadaşlarının öğrenmesinden sorulu olur.
 • Gruplar tüm bölümlerden sınav olur.
 • Öğrenciler hem bireysel hem de grup olarak değerlendirilir.

Ayrılıp Birleştirme Tekniği

3-) Takım Destekli Bireyselleştirme

Eş vardır.Eşler birbirinden sorumludur.

 • Grup heterojendir.
 • Her öğrenci kendi seçeceği bir arkadaşıyla çalışır.(Eş seçimi) Eş olan öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını, ödevlerini ve test kağıtlarını değerlendirir.
 • Öğretmen süreci kontrol eder, daha çok matematik öğretiminde kullanılır(Akran eğitimi)
 • Her hafta durum değerlendirilir.

4-) Takım – Oyun – Turnuva

Her hafta gruptan bir kişinin katıldığı turnuvalar düzenlenir.Grup üyeleri o hafta kendilerini temsil edecek arkadaşlarını hazırlarlar.Her öğrencinin aldığı puan, toplam takım puanına eklenir ve puana göre gruba ödül verilir.

Takım Oyun Turnuva

5-) Karşılıklı Sorgulama Tekniği

Soruları öğrenci hazırlar.

Öğretmen konuyu sunduktan sonra sınıfı heterojen gruplara ayırır.Her grup konuyla ilgili açık uçlu sorular hazırlar, birbirlerine sorar ve cevap verirler.Öğretmen de öğrencilere soru hazırlarken soru kökleri ile ipuçları verir.Son olarak verilen cevaplar tüm sınıfta tartışılır.

Karşılıklı Sorgulama Tekniği

6-) Düşün – Eşleş – Paylaş

Açık uçlu konu üzerinde, öğrenciler önce bireysel olarak yoğunlaşır ve konu ayrıntılarıyla irdelenir.Daha sonra öğrenciler eşleşerek konuyu irdeler.Son olarak ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur ve sınıfça paylaşılır.

7-) Birlikte Öğrenme

Homojen grup var.

Aynı yetenekte, cinsiyet ve başarı farklı olabilir.

 • Amaç, öğrencilerin yetenekli – güçlü oldukları yönleri tespit edip geliştirmektir.
 • Ekipte herkes aynı notu alır.

😎 Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim

Bilgi düzeyinde soru yazmak gerek.

Sınıf Yönetiminin İlkeleri

Zibilyon adet sınıf yönetiminin ilkesi mevcuttur.Tabi ki de burada biz kah benim üşengeçliğimden kah gerek olmadığından dolayı hiç birini görmeyeceğiz.

Burada sizlere bir ipucu vereceğim.

Eğer,

Sınavda “Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin ilkesidir” diye soruluyorsa, öğrenci merkezlilikten, çağdaşlıktan, hoşgörüden, insan onuruna saygı göstermekten veya yol gösterici öğretmenden söz ediliyorsa o cevabı yapıştıracaksınız.

Ya da

Sınavda “Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin ilkelerinden biri olamaz” diye soruluyorsa, düzensizlikten, sert uygulamalardan, baskıcı tutumlardan, tek yönlü bakış açısından, birinci tip cezadan(fiziksel ya da duygusal şiddet) veya öğrenciyi küçük düşüren öğretmenlerden söz ediliyorsa o cevabı yapıştıracaksınız.

İçerik ve İçerik Düzenleme İlkeleri

Merhaba aradaşlar…Bu dersimizde program tasarımının ikinci temel öğresi olan içerik ve içerik düzenleme ilkelerine değineceğiz.Hatırlarsanız eğer, program tasarımının temel öğesi olan Hedef konusunu belirtilen adreste dibine kadar incelemiştik.
Okumaya devam et

Program Tasarımının İlkeleri

Merhaba dostlar.Bu dersimizde program tasarımının ilkelerine değineceğiz.Basit ve anlaşılır bir konu olduğu için hızlı bir şekilde bu ilkelerden de bahsedip yazımızı sonlandıracağız.
Okumaya devam et