Aylık arşivler: Temmuz 2015

Tarih 50 Yeni Bilgi(15)

 1. İki savaş arası dünyada yaşananlar;
  • Alexander Fleming penisilini keşfetti.
  • Petrol ve elktrik evlere girdi.
  • Uluslararası yolcu uçakları faaliyete geçti.
  • Organ nakline başlandı.
 2. Türkiye’ye ilk olimpiyat şampiyonluğu yaşatan milli sporcu Yaşar Erkan‘dır.
 3. Kasım 2010’da Yasemin Devrimi olarak adlandırılan ve birçok Arap ülkesine yansıyan halk ayaklanması ilk olarak Tunus’ta başlamıştır.
 4. Şefaat ya Resulallah” yerine “Seyahat ya Resulallah” diyen Osmanlı gezgini Evliya Çelebi‘dir.
 5. “Bahşiş İsyanı”, 2. Selim’in cülus bahşişini vermek istememesi sonucunda çıkmıştır.
  • Cezayir
  • Tunus
  • Trablusgarp
   Garp Ocakları diye adlandırılır.
 6. Ahmet Cevdet Paşa‘nın hazırladığı Mecelle, Medeni Hukuk ile ilgilidir.
 7. Halkın yapacağı inşaatlara katkı ve kredi sağlamak için 1926’da kurulan, ipotek karşılığında kredi vererek büyük kentlerdeki yapılanmaları destekleyen banka Emlak ve Eytam Bankası‘dır.
 8. Büyük Taarruz öncesi sorunun barışçıl yollarla çözülmesini isteyen Mustafa Kemal’in Avrupa’da temaslarda bulunmak için gönderdiği dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk‘tir.
 9. 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de ortaya çıkan edebi akım Garip‘tir.
 10. 1. Dünya Savaşı’na neden oldukları gerekçesiyle Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti’nin çağrılmadığı olimpiyatlar 1920 – Anvers Olimpiyatları‘dır.
 11. İslam öncesi Türkler’de ölen bir kişinin ardından yakılan ağıta Sagu denir.
 12. Hacı Bektaş Veli‘nin dört kapı kırk makam ilkesine bağlı olarak kaleme aldığı eseri Makalat‘tır.
 13. İstanbul’da ilk elçilik açan devlet Venedik’tir.
 14. 1394 – 1468 arasında yaşayan ve modern anlamda ilk kez matbaayı kullanan bilim insanı Johannes Gutenberg‘dir.
 15. Karadağ’dan Romanya’ya kadar Slav kökenli toplumların yaşadığı bölgelerde Osmanlı yönetiminin yerel halkla ilişkilerinde aracılık yapan temsilciye Knez denir.
 16. Osmanlı Devleti’nde Sadrazam, Kaptan-ı Derya, Vezir, Beylerbeyi gibi devlet erkanının yazılı emirlerine Buyruldu denir.
 17. Kıbrıs Harekatı zamanında Türkiye’de Hükümet başkanı Bülent Ecevit, devlet başkanı ise Fahri Korutürk‘tür.
 18. 1985’de Sovyetler Birliği’nin başına geçen, açıklık ve yeniden yapılanma politikalarını uygulamaya koyan devlet adamı Mihail Gorbaçov‘dur.
 19. 2. Kök Türk(Kutluk) Devleti‘ni kuran Kutluk Kağan‘a verilen unvan İlteriş‘tir.
 20. Abbasilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan devletlere Tevaif-i Mülük denir.
 21. Ahmedi, Şeyhi ve İshak Fakih gibi alimler ve şairler Germiyanoğulları‘ndan Osmanlıya gelerek Türk diline ve bilimine büyük hizmetlerde bulunmuştur.
 22. Yakup Kadri, Vedat Nedim ve Şevket Süreyya tarafından 1932 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk inkılabı’nı evrensel temellere oturtmaya çalışan dergi Kadro‘dur.
 23. Barometreyi Torricelli bulmuştur.
 24. Birinci Sanayi Planı‘nın temel ilkeleri;
  • Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek sınai tesisler yapılacak.
  • Büyük sermaye ve ileri teknoloji  gerektiren projeler hazırlanacak.
  • Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulacak.
 25. 1926’da Bakanlar Kurulu tarafından alfabenin değiştirilmesi ve yeni Türk alfabesinin hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan, 1928’de “Elifba Raporu” adıyla bir rapor hazırlayan kurum Dil Encümeni‘dir.
 26. Türkiye’de 1926 yılından itibaren yılbaşı 1 Ocak’tır ve gün yirmi dört saate taksim edilmiştir.
 27. Atatürk döneminde 1933’te kurulan ancak kaynak yetersizliği sebebiyle 1938’de faaliyete başlayan banka Halkbankası‘dır.
 28. Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye’de ki müzik kurumlarının durumları hakkında rapor yazdırılan ve bu rapor doğrultusunda Musiki Muallim Mektebi‘nin açılmasına katkı sağlayan dönemin ünlü bestecisi Prof. Paul Hindemith‘tir.
 29. Annan Planı, Kıbrıs meselesini çözmeye yöneliktir.
 30. Çin kaynaklarında Uygur veya Tatar Tuzu olarak geçen ve bölgedeki işletmelerin ve ticaretin Uygurların elinde olduğu maden Nişadır‘dır.
 31. Amerika kıtasını bulan Kristof Kolomb‘dur.
 32. Osmanlı, elçilerin silah vs. taşıyıp taşımadıklarına yönelik üstlerinin aranması 1. Murat döneminden sonra bir gelenek haline getirilmiştir.
 33. Lale Devri, 1718 – 1730 arasındadır.
 34. Tanzimat Dönemi‘nde;
  • Tercüman-ı Ahval yayınlanmıştır.
  • İlk kağıt para bastırılmıştır.
  • İlk defa dış borç alınmıştır.
 35. Osmanlı’da, içinde gümüş oranı azaltılmış akçeye Züyüf Akçe denir.
 36. Atatürk dönemi ekonomik gelişmeleri;
  • Tütün tekeli yanacılardan satın alınması.
  • Ticaret ve sanayi odalarının kurulması.
  • Uşak’ta şeker fabrikasının açılması.
  • Merkez Bankası’nın kurulması.
 37. İstanbul Darülfünun 1923 yılında Mustafa Kemal’e Fahri Profesörlük unvanı vermiştir.
 38. Musiki Muallim Mektebi‘nin yerine kurulan Milli Musiki ve Temsil Akademisi ileride Ankara Devlet Konservatuarı’na dönüştürülmüştür.
 39. Uygurların ilk hakanı Kutluk Bilge Kül Kağan‘dır.
 40. Karahanlı Devleti‘nde sarayda hakan ve vezirden sonra en önemli görevli Ulu Hacib‘dir.
 41. Anadolu Selçuklu zamanında yaşamış olan, divan edebiyatının ilk temsilcilerinden “Selçuklu Şehnamesi” adlı eserin sahibi Hoca Dehhani‘dir.
 42. Osmanlı’da yedi yıl süren ve “Büyük Kaçgun” olarak nitelendirilen olay Celali İsyanları‘dır.
 43. Türk dilinin gelişmesi için büyük çaba harcayan ve Türkçe’nin her alanda kullanılmasını teşvik ederek 10613 beyitten meydana gelen şiirlerini “Garipname” adlı kitabıda toplayan tasavvuf adamı Aşık Paşa‘dır.
 44. 19. YY’da Osmanlı Islahatlarının özelliklerinden bir kısmı;
  • Halk ilk kez yönetime katılmıştır.
  • İlk kez kanun üstünlüğü kabul edilmiştir.
  • Parlamentolu dönem başlamıştır.
  • Islahatlar devlet politikası haline getirilmiştir.
 45. Atatürk’ün rahatsızlığına Yalova gezisinde ilk teşhis koyan Dr. Nihat Reşat Belger‘dir.
 46. SSCB’nin lideri konumunda olduğu Doğu Bloku’nın parçalanma sürecine girmesinde Helsinki Nihai Senedi etkilidir.
 47. İslam öncesi Türkler’de savaş zamanı düşman ordusunun durmunun öğrenilmesi amacıyla gönderilen keşif birliğine Yelme denir.
 48. İlig-i Türkmen” unvanını kullanan Türk hükümdarı Han İbrahim b. Ahmet‘tir.
 49. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları diğer Türk devletlerinden farklı olarak Farsça unvanlar kullanmışlardır.