Yargı

Bağımsız Mahkemeler

1982 Anayasasına göre yargı yetkisi Türk Milleti adına Bağımsız Mahkemelere aittir.

Bağımsız mahkemelerin yetkileri kanunla belirlenir.

Bağımsız mahkemelerin duruşmaları herkese açıktır.

Hakimlik ve Savcılık Teminatı

Hakimler ve Savcılar görevden alınamaz.Azledilemez.

Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler.

Hakimler ve Savcıları 65 yaşından önce kendileri istemedikleri sürece emekliye sevk edemiyoruz.

Yüksek Mahkemeler

 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi görev alanında ilk ve tek olan mahkemelerdir.

Adli yargının temyiz merciği nedir?
Cevap = Yargıtay

İdare yargının temyiz merciği nedir?
Cevap = Danıştay

Uyuşmazlık Mahkemesi, yanlış görev alanına açılmış davaları çözüyor.

Cumhurbaşkanı, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemelerine üye seçmiyor.

Yargıtay üyelerinin tamamını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer.

Danıştay üyelerinin 1/4’ünü Cumhurbaşkanı kalan 3/4’ünü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer.

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı seçer.

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanını Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi arasında seçer.

Cumhurbaşkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Baş Savcısı Vekilini seçer.

Anayasa Mahkemesi

1961 Anayasasıyla kurulmuştur.

TBMM Anayasa Mahkemesi’ne üye seçmeye 2010 yılında başlamıştır.

 • Üyeler 12 yıl için seçilir.
 • Anayasa Mahkemesi’ne girmek için 45 yaşını doldurmak zorundadır.
 • Bir kişi bir kere Anayasa Mahkemesi üyesi olabilir.
 • Üyeler 65 yaşında emekli olurlar.
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için bir Başkan ve iki başvekili seçilir.Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

Çalışma Esasları

Bireysel başvurulara bölümler bakar.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan dışındaki davalara dosyayla bakıyor.

Yüce Divan davalarına duruşma ile bakıyor.

Görevleri

Sayıştay aracılığıyla siyasi partilerin mali denetimini yapar.

Yargıtay Cumhuriyet baş savcısının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılması davalarına bakar.

Anayasa Mahkemesine 2010 yılında verilen görev?
Bireysel Başvuruları Karara Bağlamak

Yüce Divan yargılamalarına karşı yeniden inceleme başvurusunun yapılmasının yolu 2010’da açılmıştır.

Anayasa Değişiklikleri, esas bakımından denetlenemez.

İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar

 • Cumhurbaşkanı
 • Meclis üye tam sayısının 1/5’i
 • İktidar veya Ana Muhalefet meclis grupları

Genel olarak iptal davası açma süresi 60 gündür.

Şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açma süresi kanunlar ve anayasa değişikliklerinde 10 gündür.

Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenmeyen İşlemler

 • Uluslararası Antlaşmalar
 • Olağanüstü Hal
 • Sıkı Yönetim
 • Savaş döneminde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler.
 • Parlamento kararları
 • Devrim(İnkılap) Kanunları

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Hakimler ve Savcılar, idari görev bakımından Adalet Bakanlığı‘na bağlıdır.

22 asil, 12 yedek üyesi vardır.

Meslekten çıkarmaya karşı yargı yolu açıktır.


Kanuni Esasi ve 1961 Anayasası, Yasama Erkine sahiptir.Yani çift başlıdır.

İkili Anayasal süreç 1921 Anayasasında yaşanmıştır.1924 Anayasasıyla sona ermiştir.

Diyanet İşleri Bakanlığı 1961 Anayasasıyla düzenlenmiştir.

Sosyal Devlet 1961 Anayasasıyla çıkmıştır.

Başkent Ankara hükmü 24 Anayasasıyla girdi.82 Anayasasıyla değişmez oldu.

Milli egemenlik 21 Anayasasıyla kabul edilmiştir.

Kuvvetler ayrılığına(parlamenter sistem) ilk defa 61 Anayasasıyla yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir