Tarih 50 Yeni Bilgi(12)

 1. Karahanlı Devleti için kullanılan isimler;
  • İlighanlar
  • Afrasyablar
  • Hakaniye
 2. Farabi;
  • Eğitimde gösteri(demostrasyon) modelini benimsemiştir.
  • İlimlerin Sayımı” eserinde ilk kez bilimleri sınıflandırmıştır.
  • Bir çok müzik aleti yapmıştır.
  • Erdemli Şehir” eserini yazmıştır.
 3. Osmanlı tarihinde kadın hakları ile ilgili ilk kez ferman yayınlayan padişah Fatih Sultan Mehmet‘tir.
 4. 1. Selim dönemi gelişmeleri;
  • Cüzzam Hastanesi‘nin yapılması.
  • Muhyiddin Arabi‘nin mezarının yapılması.
  • Çin ve Hint haritalarının yapılması
  • Hazinenin tamamen doldurulması.
 5. Türkiye’de ilk baraj kabul edilen Topuz Bendi 2. Osman dönemine aittir.
 6. Osmanlı belgelerinde kullanılan işaretler;
  • Mühür
  • Tuğra
  • Pençe
 7. Vezirazam’a Kanuni’den sonra Sadrazam denilmiştir.
 8. İlk Osmanlı veziri Alaeddin Paşa‘dır.
 9. Defterdarlık makamı 1. Murat döneminde kurulmuştur.
 10. Sadrazam konaklarına Paşa Kapısı veya Babıali denmiştir.
 11. 2. Abdülhamid Döneminde;
  • İlk deniz müzesi
  • Darülaceze
  • Şişli Etfal Hastanesi
   açılmıştır.
 12. Uşi Antlaşması‘nı Osmanlı adına imzalayanlar arasında;
  • Mehmet Nabi Bey
  • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey
   vardır.
 13. 1. Dünya Savaşı’nda, Sarıç Burnu Muharebesi Çarlık Rusya ile yapılmıştır.
 14. Ordu Müfettişliği‘nin kurulması Üçler Misakı ile gerçekleşmiştir.
 15. İngilizler tarafından kurulan Moda Futbol Kulübü‘nde futbol oynayan ilk Türk olan ve Türkler’in futbol oynaması yasak olduğundan “Bobi” takma adıyla tanınan sporcu Fuat Hüsnü Kayacan‘dır.
 16. 1919 – 1938 arasında faaliyet gösteren kurumlar;
  • Türkiye İdman Cemiyeti
  • Türk Spor Kulübü
  • Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
 17. Atatürk dönemi havacılık çalışmalarından olan;
  • Türk Tayyare Cemiyeti
  • Tayyare Makinist Mektebi
  • TOMTAŞ Uçak ve Motor Fabrikası
 18. 1964 yılından itibaren Türkiye ile ABD ilişkilerinde soğumaya yol açan olan Kıbrıs Meselesi‘dir.
 19. Fransa, Cenevre Konferansı‘yla Vietnam, Laos ve Kamboçya’dan tamamen çekilmiştir.
 20. Parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanan ilk Türk devleti Kök Türkler‘dir.
 21. Türk – İslam devletlerinde eyalet ve vilayetlerin başında bulunan hanedan üyesi askeri ve idari yöneticiye Melik denir.
 22. Osmanlı padişahları arasında ölümü ilk kez gizlenen hükümdar Çelebi Mehmet‘tir.
 23. Fransa, “her millete bir devlet” sloganıyla hareket etmiştir.
 24. Kendisine Memlük halifesi tarafından Rum Sultanı unvanı verilen Osmanlı Padişahı 1. Beyazıd’tır.
 25. Matematiğin Prensi” olarak tanınan Alman kökenli matematikçi ve bilim insanı Gauss‘tur.
 26. Almatı Zirvesi sonucunda kurulan birlik BDT‘dir.
 27. Hazar ordusunun ücretli askerlerinin esasını teşkil edip; İslama duydukları ilgiden dolayı Hazar – İslam savaşlarına katılmayan boy Harizmler‘dir.
 28. Hacı Paşa;
  • Anadolu’nun İbn-i Sinası” olarak bilinir.
  • Mısır’ın ünlü hastanelerinde hekimlik yapmıştır.
  • Şifaü’l-Eskam ve Devaül-Alam” adlı eseriyle ünlenmiştir.
 29. İslam dünyasında Cabir’den sonra en büyük kimyacı kabul edilen, çeşitli deneylerle element elde etmeye çalışan ve maddeleri bitkisel, hayvansal maddeler ve mineraller olarak üç temel gruba ayıran İslam bilgini Zekeriya el-Razi‘dir.
 30. Tarihte “küçük kıyamet” olarak adlandırılan büyük İstanbul depremi 2. Beyazıt zamanında yaşanmıştır.
 31. 18. YY’da Edirne Olayı ile tahta çıkan padişah 3. Ahmet’tir.
 32. 23 Nisan ilk defa 1929 yılı itibariyle “Çocuk Haftası” olarak kutlanmaya başlamıştır.
 33. 1973 Dünya Petrol Krizi‘nin çıkmasında;
  • Arap ülkelerinin petrol şirketlerini ulusallaştırması
  • Petrolün siyasi araç olarak kullanılması
  • ABD’nin İsrail’e destek olması
 34. Uygurların;
  • Mimari
  • Resim
  • Heykel
   sanat dalları kendilerinden sonraki dönemleride etkilemiştir.
 35. Osmanlı Devleti’nde mühür sanatı ile uğraşanlara Hakkak denir.
 36. Anadolu Selçuklu Devleti‘nde, devletin her türlü yazışmalarından sorumlu, yabancı dil ve diploması bilgisine sahip olan divan Divan-ı Tuğra‘dır.
 37. Doğu ve Batı’nın simya ile ilgili görüşlerini birleştiren, “Cıva-Kükürt Kuramı”‘nı kuran, nitrik asidi keşfeden, kumaş ve deri boyama tekniklerini geliştiren ve geliştirdiği aletlerle kimya teknolojisine yön veren modern kimyanın kurucusu Cabir İbn Hayyan‘dır.
 38. Sevr Antlaşması, Fransa’da imzalanmıştır.
 39. Tarık Buğra‘nın 1. Dünya Savaşı sonrasında halkın durumunu ve Milli Mücadele’yi konu alan eseri Küçük Ağa‘dır.
 40. İngiltere’ye sipariş edilen gemileri almaya giderken batan gemi Refah Şilebi‘dir.
 41. Juan – Juan Devleti‘ni mağlup ederek kurulan Türk Devleti Kök-Türk Devleti‘dir.
 42. Genellikle zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptıkları, hem gazi sığınağı hem de İslam davetçilerinin karargahı olarak kullanılan mekana Ribat denir.
 43. İstanbul’da vefat eden ilk Osmanlı padişahı 2. Selim’dir.
 44. Osmanlı Devleti’nde son sefere çıkan padişah 2. Mustafa’dır.
 45. Osmanlı Devleti Avrupa’nın üstünlüğünü Pasarofça Antlaşması ile kabul etmiştir.
 46. Tanzimat Dönemi gelişmelerinin bazıları;
  • Bankacılık sistemine geçilmiştir.
  • Öğretmen okulları açılmıştır.
  • Dış borçlanmaya gidilmiştir.
  • Askerlik işleri sistemli hale getirilmiştir.
 47. Kurtuluş Savaşı sırasında bir zümreyi anlatan Sodom ve Gomero eseri Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nundur.
 48. Bursa Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine TBMM kürsüsü siyah örtüyle örtülerek yas ilan edilmiştir.
 49. Mustafa Kemal’in “Bu dizelerde ulusal benliğimizin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum.” dediği “Cenge Giderken” şiiri Mehmet Emin Yurdakul‘a aittir.
 50. SSCB’de uygulanan;
  • Perestroika
  • Glostnost
  • Sosyalist Girişim Konumu
   politikaları siyasi ya da ekonomik merkeziyetçiliğinin önlenmesine yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir