Tarih 50 Yeni Bilgi(13)

 1. Türk İslam devletlerinde mimaride süsleme olarak;
  • Hat
  • Oyma
  • Çini
  • Kakma
   kullanılmıştır.Lakin Minyatür kullanılmamıştır.
 2. Üç Şube olarak Anadolu’da kurulan Türk-İslam devleti Artuklular‘dır.
 3. Sancak Sistemi ile yetişen son padişah 3. Mehmet’tir.
 4. Suz-i Dilara” makamında besteler yapan ve şarkıları günümüze kadar ulaşan Osmanlı Padişahı 3. Selim’dir.
 5. İngiltere 1791’den beri ilk defa 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sonrasında Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmiştir.
 6. 12. YY sonlarına doğru Asya’yı geçerek Çin’de bulunan Kubilay Devleti‘ni de ziyaret eden ve Asya’nın medeni ve gelişmişlik olarak Avrupa’dan daha ileride olduğunu “İl Milione” kitabında anlatan ünlü İtalyan seyyah Marco Polo‘dur.
 7. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması, son antlaşmas Ankara Antlaşması‘dır.
 8. 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasıyla kendisini önce Arap ülkelerinin kralı ve ardından da halife olarak ilan eden Arap lider Şerefsiz pardon Şerif Hüseyin‘dir.
 9. 1. Dünya Savaşı‘nın sonunda imzalanan Versay Antlaşması doğrudan 2. Dünya Savaşı‘nın çıkmasına neden olmuştur.
 10. Avrupa Birliği‘nin kurucu antlaşmalarının ve organlarının almış olduğu kararların usulünce uygulanmadığını izlenmekle görevlendirilmiş organ Sayıştay‘dır.
 11. Eski Türklerde ruhların koruyuculuğuna inanılması Animizm‘dir.
 12. Şine-usu YazıtlarıBayan Çor Kağan adına dikilmiştir.
 13. “Türkiye” kelimesi ilk olarak Fransa kaynaklarında yer almıştır.
 14. Osmanlı Devleti’nin en öneli askeri teşkilatlarından biri olan Kapıkulu Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştur.
 15. Avrupa saraylarında kendisini Fatih Sultan Mehmet‘ten ayırmak için “Küçük Türk” olarak adlandırılan hükümdar Uzun Hasan‘dır.
 16. 18. YY’da Avrupa’dan getirilen ilk askeri uzman Comte De Bonneval‘dir.
 17. Osmanlı Devleti’nde yazılan bir eseri çoğaltanlara Müstensih denir.
 18. Osmanlı Devleti’nin son Şeyhülislamı Medeni Mehmet Nuri Efendi‘dir.
 19. Yerel Saatler, Hicri Takvim ve Ramazan ayı ile ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında araştırmalar yapan Cumhuriyet Dönemi astronom ve matematikçi Mehmet Fatih Gökmen‘dir.
 20. Lozan Barış Antlaşması‘ndan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri barış durumuna dönüşmesi için;
  • Hazar Kuruluş
  • Konuş Projesi
   uygulamalarını hayata geçirmiştir.
 21. SSCB’nin Afganistan’ı işgali üzerine başta ABD olmak üzere Batı Blok’u ülkeleri Moskova Olimpiyatları‘na katılmamıştır.
 22. Ölülerini yakan tek Türk kavmi Kırgızlar‘dır.
 23. İslamiyet’in Orta Asya’da kurumsallaşmasını sağlayan yapılara Ribat denir.
 24. Bilad-ı Rum” diye adlandırılan coğrafya, Türklerin buraya yerleşmesi ile Türkiye adını almıştır.
 25. Gerçek adı Şemseddin Abu Abdullah olup Orhan Bey ve Ahiler hakkında bilgi veren Marco Polo‘dan sonra Orta Çağın en büyük seyyahı sayılan İbn Batuta‘dır.
 26. Osmanlı Devleti’nde şartlı olarak başa geçen ilk sadrazam Köprülü Mehmet Paşa‘dır.
 27. Müzik İlminin Şeyhi, Itri‘dir.
 28. Erzurum Kongresi‘nde;
  • Dış yardım
  • Azınlıklar
  • Osmanlı Meclisi
  • Temsil Heyeti
   konularıyla ilgili bir karar alınmıştır.Lakin Kapitülasyonlar hakkında bir karar alınmamıştır.
 29. İlk Maarif Bakanı Dr. Ruza Nur‘dur.
 30. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adı altında kurulan kurumun ilk genel başkanı M. Tevfik Bıyıklıoğlu‘dur.
 31. Son halife Abdullah Efendi İsviçre’ye gitmiştir.
 32. Karluklar, hükümdarlarına Atasagun unvanı verirler.
 33. İsmaili – Batini düşünceye karşı açılan sünni fikirlerin savunucusu olan kurum Nizamiye Medreseleri‘dir.
 34. Saltuklu Devleti‘nin başına geçen ilk ve tek kadın hükümdar Melike Mama Hatun‘dur.
 35. Derviş Gazilerin Kralı” diye anılan Osmanlı padişahı Murat Hüdavendigar‘dır.
 36. Osmanlı Devleti’nde “Memleketyn” olarak nitelendirilen yerler Eflak ve Boğdan‘dır.
 37. Cumhuriyer rejimini ve devlet yapısını değiştirmeye yönelik çıkan ikinci isyan Menemen Olayı‘dır.
 38. Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun çıkması için teklif veren Saruhan milletvekili Vasıf Bey‘dir.
 39. “Bunlar Yecüc Mecüc kavmidir.Küheylanlarının üzerinde fırtına gibi giderler.Geriye dönüp ok atarlar.” diyen Urfa başpiskopos yavşağı Efraim‘in bahsettiği Türk kavmi Hunlar‘dır.
 40. Osmanlı Devleti’nde dışişleri faaliyetlerinin yoğunlaşması üzerine diplomatik faaliyetlerin daha profesyonelce yapılması için 1797’de Mühimme Odası açılmıştır.
 41. Ünlü bilim tarihçisi George Sarton‘un “tüm zamanların en büyük optikçisi” olarak tanımladığı “Kitab-el Menazır“‘ın yazarı İbn El Heysem‘dir.
 42. Tanzimat Dönemi ıslahatları;
  • Arazi Kanunnamesi‘nin çıkarılması
  • Meclis-i Maarif-i Umumiye‘nin kurulması
  • Mekteb-i Mülkiye‘nin kurulması
  • Jandarma Teşkilatı‘nın kurulması
 43. İstanbul’da ilk rasathane 3. Murat döneminde açılmıştır.
 44. Atatürk döneminde açılan bankalar;
  • İş Bankası
  • sanayi ve Maadin Bankası
  • Halkbank
  • Denizbank
  • Etibank
 45. Basmacı Hareketi ilk olarak Hokand kentinde başlamıştır.
 46. İngiltere, Avrupa Birliği‘nin kurucu üyeleri arasında bulunmamaktadır.
 47. Filologlar tarafından “yol değiştiren, serbest olan” anlamına gelen ve bir Türk boyunun da adı olan kelime Sabar‘dır.
 48. Mekteb-i Fünun-ı İdadiye, Kuleli Askeri İdadisi olmuştur.
 49. Van Gölü ve çevresinde kurulan birinci dönem Türk Beyliği(Devleti) Ahlatşahlar‘dır.
 50. Fasıla-ı SaltanatAnkara Savaşı‘ndan sonra olmuştur.

Tarih 50 Yeni Bilgi(13)” üzerine 2 düşünce

 1. Tuğba

  Merhaba, Türkiye kelimesi Fransa kaynaklarında geçiyor demişiniz emin misiniz? Birçok tarihçi Bizans kaynakları olarak belirtiyor.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir