Yürütme – Cumhurbaşkanı

Yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşur.

CumhurbaşkanıBakanlar Kurulu
Sorumsuz KanadıSorumlu Kanadı

Cumhurbaşkanı

 • Türkiye Cumhuriyeti bütünlüğünü, birliğini temsil eden kişidir.
 • 40 yaşını doldurmak zorundadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Yüksek öğretim yapmış olmak.
 • Milletvekili seçilmek için gereken şartların tamamına sahip olmak.

Cumhurbaşkanı veya Bakan olmak için vekil olmaya gerek yoktur.Lakin Başbakan olmak için vekil olmak şarttır.

Meclis dışından Bakan olabilme usulüne 1961 Anayasası yer vermiştir.

Meclis dışından Cumhurbaşkanı seçilme usulüne yer veren anayasa 1982 Anayasasıdır.

Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Nasıl Olur?

 • En az 20 milletvekili meclis içinden veya dışından aday gösterebilir.
 • Son genel seçimlerde geçerli oy toplamı %10 bulan partiler ortak aday gösterebilir.

Seçim Esasları

 • Cumhurbaşkanı 5 yıl görev yapar.
 • Bir kişi en fazla üst üste 2 kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanı seçimi 60 gün içinde tamamlanır.
 • En fazla 2 turda seçilir;
  1. Tur
   Adaylar arasında geçerli oyların salt çoğunluğu alan Cumhurbaşkanı seçilir.Hiçbir aday sağlayamazsa 2. tura geçilir.

Bir kişi Cumhurbaşkanı seçilirse partisiyle bağı sona eriyor.Vekilliğide sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri

Yasama İle İlgiliYürütme İle İlgiliYargı İle İlgili
 • Meclisin açılış konuşmasını yapmak.
 • Meclisi toplantıya çağırmak.
 • Kanunları yayınlamak.
 • Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak.
 • Anayasa Mahkemesine İptal Davası açmak.
 • Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
 • Kanunları tekrar görüşülmesi için meclise geri göndermek.
 • Başbakan ve bakanları atamak.
 • Başbakanın önerisi üzerine bir bakanın görevine son vermek.
 • Başbakanın istifasını kabul etmek.
 • Milletlerarası Antlaşmaları onaylamak.
 • Başkomutanlığı temsil etmek.
 • Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek.
 • Sürekli hastalık, sakatlık vb. hallerde ilgili hükümlünün cezasını affetmek.
 • Kararnameleri imzalamak.
 • Devlet Denetleme Kurulu üyeleri seçmek.
 • Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetleme yaptırmak.
 • Genel Kurmay Başkanı atamak.
 • Yurt dışına temsilciler göndermek.
 • Yabancı ülkelerden gelen devlet temsilcilerini kabul etmek.
 • YÖK üyelerini seçmek.
 • Üniversite rektörlerini seçmek.
 • Anayasa Mahkemesi üyelerinin 14’ünü seçmek.
 • Danıştay üyelerinin 1/4’ünü seçmek.
 • Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcısı ve onun vekilini seçmek.
 • Askeri yargıtay üyelerinin tamamını seçmek.
 • Askeri yüksek idare mahkemesi üyelerinin tamamını seçmek.
 • HSYK üyelerinin 4’ünü seçmek.
Verilen ifadede yasa, kanun, meclis, anayasa ifadeleri varsa %98 Yasama’dır.

 • Anayasa Mahkemesine üye seçmek istisnadır.Bu yargı görevine girer.
 • TBMM adına Başkomutanlık sırafatını temsil etmek diğer bir istisnadır.Yürütme görevine girer.
Verilen ifadede … üye seçmek diyorsa ama bir yüksek mahkemeye ya da yargısal bir kuruluşa üye seçmek diyorsa Yargı’dır.Yüksek Mahkemeler

 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Askeri Yargıtay
 • Askeri Yüksek İdari Mahkemesi
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

Cumhurbaşkanı Yargıtay ve Uyuşmazlık yüksek mahkemelerine üye seçemez.

Sayıştay üyelerini meclis seçer.

Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı bir tek vatana ihanetten suçlanabilir.184 vekil yazılı teklif vermesi gerekiyor.413 vekil evet demelidir ve Yüce Divan’a gider.

Karşı İmza Kuralı

Cumhurbaşkanı, Anayasa’da ve kanunlarda tek başına yapılabileceği belirtilen işlemler dışındaki bütün kararlarını Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ve bu kararlardan dolayı Başbakan ve ilgili bakanların sorumlu olmasına Karşı İmza Kuralı denir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

1982 Anayasası Yürütme içinde Cumhurbaşkanının güçlendirdi.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurumu kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme kurumu 1982 Anayasasıyla karşımıza çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

 • 1982 Anayasasında kurulmuştur.
 • Cumhurbaşkanının artan görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yerine getirmesi amacıyla kurulmuştur.
 • Bildiğin sekreter işte.
 • Kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘yle düzenlenir.
 • Genel sekreteri doğrudan Cumhurbaşkanı atar.

Devlet Denetleme Kurulu

 • 1982 Anayasasında kuruldu.
 • İdarenin hukuka uygunluğunu ve verimliliğinin sağlanması amacıyla denetim yapar.
 • Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.
 • Sadece Cumhurbaşkanı istemi üzerine harekete geçer.
 • Bağlayıcı karar alamaz.
 • Raporlarını gizli olarak Cumhurbaşkanına sunar.
 • Üyelerini ve üyeleri içinden başkanını Cumhurbaşkanı seçer.

Devlet Denetleme Kurulu, Silahlı Kuvvetler ve Yargı Organlarını denetleyemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir