Tarih 50 Yeni Bilgi(10)

 1. Atatürk döneminde müzikle ilgili gelişmeler;
  • İstanbul’da Darülelhan’ın “Şark Musikisi Şubesi”‘nin kapatılması
  • Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının oluşturulması
 2. ASALA, eylemlerine Dünya Kiliseler Birliğine düzenlediği saldırılı ile başlamıştır.
 3. Kur, Kemer demektir.
 4. Yabanlu Pazarı olarak bilinen ve Sultan-ı Muazzam diye anılan 2. Kılıçarslan döneminde kurulan pazar Kayseri’de dir.
 5. Divan-ı Lügatit Türk‘ün sunulduğu kişi Halife Muktedi‘dir.
 6. Osmanlı’da Cezayir eyaletinin yöneticilerine verilen isim Dayı‘dır.
 7. Divan-ı Hümayun‘da veya sarayda yapılan merasimlerdeki protokolü düzenleyen kalem Teşrifayçı‘dır.
 8. Fransa’nın Mısır’ı işgalini sonlandıran antlaşma El-Ariş Antlaşması‘dır.
 9. Sergi-i Umum-u Osmani” adı ile açılan ilk Türk Fuarı Sultan Abdülaziz dönemindedir.
 10. 2. Mahmut döneminde Redif Birliklerinin masraflarının karşılanması için çıkarılan vergi İane-i Cihadiye‘dir.
 11. İran’da ki Kaçar ailesinin Ruslara kaptırdığı toprakların telafisini Osmanlı Devleti’nden yapma isteyince yaşanan savaş sonucunda 1823 yılında imzalanan antlaşma Erzurum Antlaşması‘dır.
 12. Mondros Ateşkesi‘ni imzalayan Osmanlı hükümeti Ahmet İzzet Paşa hükümetidir.
 13. Celal Bayar’ın kullandığı bir diğer isim ise Reşad-ı Sani‘dir.
 14. Dörtyol’da ilk kurşunu sıkan Mehmet Çavuş‘tur.
 15. 1924 – 1930 arasında Milli Marşın kullanılan bestesi Ali Rıfat Çağatay‘a aittir.
 16. Atatürk döneminde ekonomik gelişmelerden bazıları;
  • Ziraat Bankası’nın anonim şirkete dönüştürülmesi
  • Zonguldak Yatırım Bankası’nın kurulması
  • İzmir Fuarı’nın açılması
  • Ziraat Kombinalarının kurulması
 17. Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk Barajı‘dır.
 18. T.C’de ilk hemşira okulu Ankara’da açılmıştır.
 19. T.C ilk devlet müzesi Etnografya Müzesi‘dir.
 20. Bizans’a ilk elçi Göktürkler döneminde gönderilmiştir.
 21. Anadolu Selçuklular’da ilk bakır para 1. Mesut döneminde basılmıştır.
 22. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat dönemine ait gelişmeler;
  • Kubadabat ve Alaiye saraylarının inşa edilmesi
  • Devlet sigortacılığının başlaması
  • Yassıçemen Savaşı‘nın yapılması
 23. Birinci Anadolu Beylikleri içinde varlığı en son sona eren Artuklular‘dır.
 24. Mustafa Kemal, Cumhuriyet fikrini Milli Mücadele döneminde ilk olarak Mazhar Müfit Kansu ile paylaşmıştır.
 25. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden ilk Türk Cumhuriyeti Azerbaycan’dır.
 26. Müttefik devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na sokma düşüncesi yer alan konferanslar;
  • Adana Konferansı
  • Tahran Konferansı
  • Kahire Konferansı
 27. Logades olarak da bilinen Seçkinler Meclisi Avrupa Hunları‘na aittir.
 28. Karahanlılar;
  • Balasagun, Kaşgar, Semerkant gibi şehirleri merkez olarak kullanmışlardır.
  • Satuk Buğra Dönemi’nde İslamiyet resmi din haline gelmiştir.
  • Abbasi Halifesi tarafından ilk tanınan hükümdarları Ebu Nasr Ahmet olmuştur.
  • Türk-İslam mimarisinin temellerini atmışlardır.
 29. Sökmen Bey tarafından kurulan, Haçlılar ve Eyyubilere karşı mücadele veren, Eyyubiler tarafından yıkılan beylik Ahlatşahlar‘dır.
 30. Kanunu Devri sadrazamlarından olan, ünlü tarihçi Lütfi Paşa‘nın eseri Asafname‘dir.
 31. Kınalızade Ali;
  • Anadolu Kazaskerliği yapmıştır.
  • Türkçe ilk ahlak eseri olan Ahlak-ı Alai‘yi yazmıştır.
  • Aristo’dan etkilenmiştir.
  • Mizac ve huy kavramlarının tahlilini yapmıştır.
 32. Mevlid” adlı eserin sahibi Süleyman Çelebi‘dir.
 33. Osmanlı Devleti’nde, Karadeniz’i yeniden Türk gölü haline getiren antlaşma Belgrad Antlaşması‘dır.
 34. 1877 – 78 Osmanlı – Rus harbinde Kafkasya Cephesi komutanlığı yapan, 1912 yılında kısa bir süre ile sadrazamlık görevi yürüten ve Darüşşafaka Cemiyeti kurucularından olan Ahmet Muhtar Paşa‘dır.
 35. Osmanlı Devleti’nde ilk Rum isyanı Eflak’da çıkmıştır.
 36. İstanbul’da ölen ve İstanbul’da gömülen son Osmanlı Padişahı 5. Mehmed‘tir.
 37. Kurtuluş savaşındaki anılarını “Ben De Yazdım” adlı eserinde kaleme alan Celal Bayar‘dır.
 38. Antep’e Gazi ünvanının verilmesini öneren kişi Fevzi Çakmak‘tır.
 39. 23 Nisan’ın uluslararası özellik kazanmasında UNICEF‘in 1979 yılını Çocuk Yılı ilan etmesi etkilidir.
 40. Köylü Ayaklanması olarak bilinen Boxer Ayaklanmasının başladığı ülke Çin’dir.
 41. Batı Trakya Türkleri’nin lideri olan ve 1990’da Türk kelimesini kullandığı için yargılanan şehit lider Sadık Ahmet‘tir.
 42. Bugün Romanya ve Moldova bölgesine yerleşmiş Türk topluluğu Gagavuzlar‘dır.
 43. Farabi, Kitabü’l Musika ve El Medinetü’l Fazıla‘yı kaleme almıştır.
 44. Osmanlı Divanında hizmet işleriyle uğraşan Hırka-i Saadet Dairesi’nin temizliğinden sorumlu olan görevli Sim Saka‘dır.
 45. Osmanlı Devleti’nde darphanede basılan paraların içerisinde altınve gümüş oranlarını belirleyen görevli Vezzan‘dır.
 46. Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunan Yeni Osmanlılar adlı grup İstanbul’da Meslek ismiyle örgütlenmiştir.
 47. 31 Mart Olayı‘nın çıkmasında etkili olan gazete Volkan‘dır.
 48. Osmanlının Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir.
 49. Trablusgarp’a mücadele için gidecek subayları gizli şekilde bölgeye götürme işlerini yürüten Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Kuşcubaşı Eşref‘tir.
 50. Amasya Genelgesi‘ni onaylayanları Mukaddes İttifak olarak tanımlayan görevli Ali Fuat Paşa‘dır.

Tarih 50 Yeni Bilgi(10)” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir