Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri

 • 1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir.
 • Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu.
 • Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu.
 • Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i Tanzimat birleşip sonuncusu olan Meclis-i Ali-i Tanzimat ismini alıyor.
 • Yargıtay kuruluyor.Divan-ı Ahkam Adliye
 • Danıştay kuruluyor.Şuray-ı Devlet(Fransa’dan alındı.Conseil Detat)
 • Maarif Nizamnamesi yapıldı.
  • İbtidai -> İlkokul
  • Rüştiye -> Ortaokul
  • İdadi(Sultani) -> Lise
  • Darülfünun -> Üniversite
 • Darülmuallimin(Erkek) öğretmen okulu açıldı.
 • Darülmuallimat(Kız) öğretmen okulu açıldı.
 • Mecelle(Osmanlı medeni kanunu) hazırlanmaya başlandı.

Mecelle Tanzimat’ta uygulanmıştır.

 • İlk defa demir yolu yapıldı.(Aydın – İzmir)
 • Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye.
 • İlk kadın dergisi çıkarıldı.Terakki-i Muhadderat.
 • İlk defa milli takvim kullanan gazete olarak Sabah yayınlanmaya başlandı.
 • Fatma Aliye’nin çıkarttığı Osmanlı devleti kadınlarını Avrupalı kadınlara anlatan Nisvan-ı İslam çıkarılmıştır.
 • İlk hukuk gazetesi çıkarıldı.Ceride-i Mehakim.
 • İlk defa dış borç alındı.(İngiltere’den, Kırım savaşı zamanlarında, Abdülmecit)
 • Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle yürürlüğe girdi.
 • İlk defa yabancı sermayeli banka açıldı.Bank-ı Osmaniye.
 • Ziraat Bankası 1863’de Memleket Sandıkları adıyla açıldı.
 • İlk defa bir padişah gezi amaçlı yurt dışına çıktı.(Abdülaziz)
  • Çıkma Nedenleri;
   • Borç para bulabilmek.
   • Osmanlı’nın içinde yaşayan Hristiyanlara padişahın nasıl saygı duyduğunu göstermek.
   • Rusya’nın planlarını anlatmak.
 • Polis Teşkilatı ve Jandarma teşkilatı kurulmuştur.

1. Meşrutiyet(2. Abdülhamit)

 • Tersane Konferansı kararlarını etkilemek için ilan edildi.
 • Halk ilk defa yönetime katıldı.

Osmanlı tarihinde ilk Osmanlıcılık faaliyetini başlatan 2. Mahmut’tur.

Osmanlı Devletin’de 2. Mahmut’tan önce hangi padişah gayrimüslimlere can, mal ve ırz güvenliği garantisi vermiştir.
Cevap = Fatih Sultan Mehmet

Kanun-ı Esasî

 • Türk tarihinin ilk anayasasıdır.1. Meşrutiyet’te ilan edildi.
 • Hükümet yaptığı işlerden padişaha sorumludur.
 • Padişah,
  • Önüne gelen bir kanunu sınırsız veto edebilir.
  • Meclisi açıp kapatabilir.
  • Sürgün edebilir.

2. Abdülhamit Dönemi

 • Haydar Paşa Tren Garı yapılmıştır.
 • Özürlüler için ilk defa kurum açıldı.
 • Sanayi-i Nefise Mektebi kuruldu.Osman Hamdi Bey tarafından.
 • İlk defa müze açılmıştır.(Asar-ı Atika)
 • Berlin – Bağdat demiryolu çalışmaları başladı.(Berlin – Basof – Bağdat => 3B Projesidir)

3B Projesini ortaya atan Alman İmparatoru II. Wilhelm’dır.

 • Ermeni isyanlarının bastırılması amacıyla Hamidiye Alayları kuruldu.
 • İstihbarat teşkilatı kuruldu.Teşkilatta haber götürüp getirenlere Jurnal denir.

Türk tarihinde Türkler’in Biomarkı olarak anılan devlet adamı Vezir Tonyukuk’tur.

Muharrem Kararnamesi

 • 1881 senesinde Osmanlı devleti Muharrem Kararnamesi ile iflas ettiğini açıkladı.
 • Bunun üzerine alacaklı devletler Düyun-u Umumiye(Genel Borçlar İdaresi)‘yi kurdular.

Devlet içinde devlet Düyun-u Umumiye’dir.

 • 1863 yılında kurulan Memleket Sandıkları, Emniyet Sandıkları ile birleşerek Ziraat Bankasına dönüşmüştür.

Ziraat Bankası’nın kurulmasında Mithat Paşa’nın etkisi vardır.

 • 2. Meşrutiyet’in ilanında İttihat ve Terakki‘nin büyük payı vardır.

Hareket Ordusu’nun komutanı kimdir?
Cevap = Mahmut Şevket Paşa

31 Mart olayının bastırılmasından sonra halka rejim hakkında güvence vererek duyurusunun yapılmasında kalemini alan kimdir?
Cevap = Mustafa Kemal

 • 2. Meşrutiyet veya 31 Mart isyanından yararlanan;
  • Girit, Yunanistan’a bağlandı.
  • Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
  • Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Bosna – Hersek’i ilhak etti.

1909 Kanun-ı Esasî Değişikliği

 • İlk beş madde değişmemiştir.
 • Hükümet yaptığı işlerden halka yani meclise sorumlu olacak.
 • Padişahın önüne gelen kanunu bir kez veto etme hakkı vardır.
 • Padişah isteği ve Mebusan Meclisi‘nin 2/3’ünün çoğunluğu ile meclis kapanabilir.
 • Herkes siyasi parti kurabilir.

Osmanlı tarihinde ilk defa çok partili hayata geçildikten sonra hangi yılda bütün partiler seçime girmiştir?
Cevap = 1912 Seçimleri(Sopalı Seçim denmektedir.)

 • 2. Meşrutiyet ile kurulan partiler;
  • İttihat ve Terakki Partisi(Parti adıyla kurulan ilk parti)
  • Ahrar Fırkası
  • İttihadi Muhammediye
  • Osmanlı Demokrat Fırkası
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  • Fedekaranı Millet Partisi
 1. Enderun Mektebi yerine Mektebi Maarifi Adliyeyi kim kurdu?
  2. Mahmut
 2. Darülmuallimat ve Darülmuallim ne zaman açıldı?
  Tanzimat Dönemi
 3. İlk defa demir yolu ne zaman açıldı?
  Tanzimat Dönemi
 4. Kendisi döneminde açtığı idadilerin fazlalığından dolayı Maarif Perver ünvanını alan Osmanlı padişahı kimdir?
  2. Abdülhamit
 5. Berlin – Bağdat demiryolu projesini ortaya atan Alman İmparatoru kimdir?
  2. William
 6. Darülfünun ne zaman kuruldu?
  Tanzimat Dönemi
 7. Takvim-i Vakayi ne zaman çıktı?
  2. Mahmut
 8. İlk banka hangi dönem kuruldu?
  Tanzimat Dönemi – Bank-ı Osmani
 9. Osmanlı devletinde ilk çıkarılan hukuk gazetesinin adı?
  Ceride-i Mahakim
 10. Osmanlı tarihinde ilk telgraf hattı ne zaman yapıldı?
  Tanzimat Dönemi – Kırım Harbi
 11. Mürur Tezkeresi kimin zamanında çıkmıştır?
  2. Mahmut
 12. Özürlüler hakkında ilk defa kurum açan hangi padişahtır?
  2. Abdülhamit
 13. Şirket-i Hayriye ne zaman açıldı?
  Tanzimat Dönemi
 14. Osmanlı devleti polis teşkilatını ne zaman kurdu?
  Tanzimat Dönemi
 15. Duyunu Umumiye idaresi ne zaman kuruldu?
  İstibdat Dönemi
 16. Tercümanı Ahval ne zaman çıkarıldı?
  Tanzimat Dönemi
 17. İlk mizar dergisi ne zaman çıkarıldı?
  Tanzimat Dönemi – Diyajen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir