Devlet ve Hükümet Sistemleri

Devlet

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı insan topluluklarının örgütlenmiş biçimidir.

Yapısına Göre Devlet Şekilleri

 1. Üniter(Basit, Tek) Devlet
  Ülke sınırları içerisinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu ve yasama, yürütme ve yargı organları açısından teklik arz eden devlet şekline denir.
  Türkiye üniter bir devlettir.
 2. Bölgeli Devlet
  Milliyetlerin özerkliğini tanımakla birlikte, ulusun(milletin) tekliğini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyan devlet şekline denir.Örneğin, İspanya.
 3. Federal Devlet
  • Anayasa ile kurulur.
  • Üye devletlerin mutlak bağımsızlığı yoktur.
  • İçişlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlıdırlar.
  • Üye devletlerin ayrılma hakları yoktur.
  • İkiden fazla devletin sınırsız ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ortak bir anayasa çerçevesinde birleşmelerinden meydana gelir.

   Örneğin, ABD, Almanya, Kanada, İsviçre, Rusya

 4. Konfederasyon
  • Anlaşma ile kurulur.
  • İkiden fazla devletin bağımsızlıklarını koruyarak bir takım ortak menfaatleri çerçevesinde bir anlaşmayla birleşmeleri sonucu oluşur.
  • Üye devletler iç ve dış ilişkilerde bağımsızdırlar.
  • Üye devletler diledikleri zaman ayrılabilirler.
  • Ağırlıklı olarak askeri ya da ekonomik menfaat birlikleri için bir araya gelirler.

Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri

 1. Monarşi
  Tek kişi
 2. Oligarşi
  Zümre
 3. Teokratik
  Din
 4. Cumhuriyet
  Ulus

Monarşinin tersi anlayış Cumhuriyet’tir.

Hükümet Sistemleri

 1. Kuvvetler Birliği
  1. Meclis Hükümeti Sistemi
   Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin mecliste toplandığı hükümet sistemidir.Ayrı bir devlet başkanlığı yoktur.Meclis başkanı aynı zamanda devlet başkanıdır.
  2. Mutlak Monarşi
   Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin hükümdarda toplandığı hükümet sistemidir.
 2. Kuvvetler Ayrılığı
  1. Parlamenter Sistem
   • Yürütme iki başlıdır.
   • Sorumlu bakanlar kurulu ve sorumsuz devlet başkanlığı vardır.
   • Hükümet yasamaya karşı sorumludur.
   • Yasama yürütmeyi, yürütme yasamayı belli koşullarda feshederler.
   • Bakanlar kurulu yasama işlemlerine katılabilir.
   • Bir kimse yasama ve yürütmede görev alabilir.
  2. Yarı Başkanlık Sistemi
   • Yürütme organı iki başlıdır.
   • Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
   • Bakanlar yasama organına karşı sorumludur.
   • Cumhurbaşkanı sorumlu ve yetkilidir.
  3. Başkanlık Sistemi
   • Yürütme organı tek kişiliktir.
   • Başkan yasamayı, yasamada başkanı görevden alamaz.
   • Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede yer alamaz.
   • Başkan yasama işlemlerine karışamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir