Toplum ve Taşra Teşkilatı

SeyfiyeİlmiyeKalemiye
 • Kılıcı olanlar buradadır.
 • Yönetici ve askeri olanlar seyfiyedir.
 • Temsilcisi Veziriazamdır.
 • Din, eğitim, hukuk
 • Şeyhülislam temsilcileridir.
 • Medrese mezunudurlar.
 • Eli kalem tutanlar, yazanlar
 • Devletin bürokrasi, diplomasi işlerine bakan sınıftır.
 • Usta-Çırak hiyerarşisi ile yetişirler.
 • Veziriazam
 • Vezir
 • Kaptan-ı Derya
 • Yeniçeri Ağası
 • Beylerbeyi
 • Sancakbeyi
 • Şeyhülislam
 • Kazasker
 • Kadı
 • İmam
 • Müezzin
 • Kadı Naibi
 • Hatip
 • Defterdar
 • Nişancı
 • Reisülküttap
 • Divan Katibi
 • Nakibü’l Eşraf
 • Vakanüvis
 • Hz. Muhammed’in soyundan gelen Seyid ve Şeriflerin gelir, isim vb. durumlarını kayda alan kişiye Nakibü’l Eşraf denir.
 • Nakibü’l Eşraf defterlerine de Şecerey-i Tayyibe adı verilir.
Ek olarak

 • Amanname : Yabancı ülke içindeki dolaşımını kolaylaştırmak için verilen belge.
 • Bed-i Besmele : Şehzadenin ilk derse başlaması.
 • Fetih Şadumanlığı : Kazanılan askeri zaferler.
 • Gülbank : Yeniçeri duası.
 • Düzen Akçesi : Yeniçeri ocağına yeni kayıtlılara verilen para.
 • Çıkma(Bedergah) : Acemi ocağından diğer birliklere geçiş.
 • Millet Sistemi : Toplumun dine göre şekillendirilmesi.
Taşra Teşkilatı

BirimAdaletGüvenlikYönetici
EyaletKadıSubaşıBeylerbeyi
SancakKadıSubaşıSancakbeyi
KazaKadıSubaşıKadı
KöyNaibYiğit BaşıKethüda
 • Hicaz(Mekke – Medine), en imtiyazlısıdır.Vergi vermezler, askere gitmezler.
 • Tunceli(Dersim), Hakkari(Çöremelik), Bingöl(Solhan) ve Diyarbakır(Amed) özerk bölgelerdi.Osmanlı vergi almazdı ve askere gitmezlerdi.Bunlar Yurtluk Ocaklıklara girerler.
Taşra Görevlileri

 • Kapan Emini : Pazarlara gelen ürünlerin tartılması, adaletli dağıtımının yapılması işlerini yürütür.
 • Muhtesib : Esnafın denetimini yapan üretimin kaliteli yapılıp yapılmadığını, belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını denetler.
 • Gümrük ve Bac Eminleri : Zanaat ve ticaret faaliyetlerinde bulunan kişilerden vergi toplarlar.
 • Beytülmal Emini : Kamu çıkarlarının koruyucusudur.
  • Kocabaş : Kazalardaki gayrimüslimlerin asayiş işlerine bakar.
Salyaneli EyaletlerSalyanesiz EyaletlerÖzel Yönetimli Eyaletler
 • Merkezden uzak yerlerdir.
 • Yıllıklıdır.
 • İltizam sistemi ile vergi alınır.
 • İltizamda ihaleyi alan kişiye Mültezim denir.
 • Merkeze yakın eyaletlerdir.
 • Yıllıksızdır.
 • Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
 • İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı, yöneticilerinin padişah tarafından belirlendiği yerlerdir.
 • Erdel, Eflak ve Boğdan yıllık vergilerini ödemelerinin yanında ihtiyaç duyulduğunda Osmanlı Devleti’ne savaşlarda asker de yollarlardı.
 • Hicaz bölgesi kutsal yerlerin olduğu özel yönetime sahip bir bölgeydi.Buradan vergi alınmaz, asker toplanmazdı.
 • İdarecilerine Han, Emir, Şerif, Voyvoda adları verilirdi.
 • İltizam ömür boyu verilirse Malikane olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir