Tarih 50 Yeni Bilgi(9)

 1. Selçuklu mimariye;
  • Yivli Minare
  • Sivri Kemer
  • Beş Köşeli Mihrap
  • Köşeli Çatı
   unsurlarını getirmiştir.
 2. Anadolu Selçuklularında, sultanın ziyafetlerini hazırlatıp teşrifatçılık yapan görevli Emir-i Meclis‘tir.
 3. Osmanlı Devleti’nin ilk Anadolu Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa‘dır.
 4. Osmanlı Devleti’nde kanunların hazırlanma sırası;
  1. Divan görüşmeleri
  2. Nişancının kaleme alması
  3. Padişahın onayı
  4. Mühimmeye kaydedilmesi
 5. Osmanlı Devleti’nde malın ucuz olduğu dönemde satın alan ve depolayan sınıfa Tacir-i Mütemekkin denir.
 6. 3. Ahmed’in mahlası “Necip“‘tir.
 7. Osmanlı Padişahları arasında ilk kez gözlük kullanan 6. Mehmed’dir.
 8. Avcı” unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı 4. Mehmet’tir.
 9. Darülbedayi’de rol alan ilk Türk kızı Afife Jale‘dir.
 10. Şecere-i Türki” adlı çeviri eserde Osmanlı Türlüğünden bahseden ve büyük Türk birliğinden ilk defa bahseden, Sadrazamlık ve Bursa Valiliği de yapmış olan fikir adamı Ahmet Vefik Paşa‘dır.
 11. Büyük Kars Kongresi‘ni 17-18 Ocak 1919’da toplayan kişi Doktor Esat Oktay Bey‘dir.
 12. Sivas Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu Melek Reşit Hanım‘dır.
 13. Türk Tayyare Cemiyeti, İş Bankası gibi kuruluşların kurulmasında etkili olmuş olan, Mustafa Kemal’in yaverliğini yapan kişi Cevat Abbas‘tır.
 14. Hatay Bağımsız Cumhuriyeti‘nin ilk meclis başkanı Abdülgani Türkmen‘dir.
 15. Adnan Menderes dönemi gelişmelerinden bazıları;
  • IMF ile ilk Standby Antlaşması’nın imzalanması
  • Kırıkkale Silah Fabrikasının kapatılması
  • Hürriyet Partisi’nin kurulması
 16. İş Bankası‘nın ilk genel müdürü Celal Bayar‘dır.
 17. Çağrı Bey‘in kardeşi Tuğrul’u sultan ilan etmesi üzerine başkent Merv yapılmıştır.
 18. Oğuz adının ilk geçtiği kaynaklar Göktürkler‘e aittir.
 19. Sultan Alparslan‘ın unvanı “Ebü’l Feth“‘tir.
 20. Kadı Burhaneddin orduları ile Kırkdilim Savaşı‘nı yapan padişah 1. Beyazıd’dır.
 21. Mimar Sinan‘ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii‘dir.
 22. Osmanlı’da sahn düzeyinde bir medreseyi bitirenlerin atama bekleme sistemine Mülazemat denir.
 23. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaşları bitiren antlaşma Ziştovi Antlaşması‘dır.
 24. Osmanlı Devletinde açılan ilk mebusan meclisinin başkanlığını Ahmet Vefik Paşa yapmıştır.
 25. İstibdad Dönemi‘nde gazetelere uygulanan sansür nedeniyle yurtdışında yayım yaparak Meşrutiyet’i yeniden ilan ettirebilmek için çalışan gazeteler;
  • Meşveret
  • Mizan
  • Hürriyet
 26. Amasya Genelgesi‘ni kaleme alan görevli Cevat Abbas‘tır.
 27. Emice lakaplı milis lider İpsiz Recep‘tir.
 28. Teşkilat-ı Esasiye‘nin yayımlandığı basın-yayın organı Düstur‘dur.
 29. Atatürk, yurt gezilerinde;
  • Beyaz Tren
  • Gülcemal Vapuru
  • Savarona Yatı
   araçlarını kullanmıştır.
 30. Türkiye’de ilk şehir planı Ankara için yapılmıştır.
 31. Arapoğlu Konstantin‘in baş papazlığa seçilmesi Patrikhane sorununu yeniden gündeme getirmiştir.
 32. Türkiye’de ilk özel tv kanalı 1990 yılında açılmıştır.
 33. Dünya’da ilk canlı kopyalanması 1996 yılında gerçekleşmiştir.
 34. Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov‘un eserleri;
  • Gül Sarı
  • Darağacı
  • Cemile
  • Selvi Boylum, Al Yazmalım
 35. Kurtarılmış Avrupa Deklerasyonu“, Moskova Konferansı‘nda yayınlanmıştır.
 36. Karluklular;
  • İslamiyet’i benimseyen ilk Türk topluluğudur.
  • Merkezleri Balasagun‘dur.
  • 2. Göktürk Devleti‘nin yıkılmasında etkili oldular.
  • Hükümdarları Atasagun unvanı taşımıştır.
 37. Şehirlerin Şahı” olarak anılan kent Semerkant‘tır.
 38. Anadolu Selçuklu Devleti‘nin son sultanı 2. Mesut’tur.
 39. Cervantes, İnebahtı savaşına katılmıştır.
 40. Osmanlı Devleti’nin ilk yarı resmi gazetesi Ceride-i Havadis‘tir.
 41. Heyet-i Temsiliye‘nin Ankara’ya taşınması fikrine, “Doğudaki gelişmelere uzak kalınacak” endişesiyle itiraz eden Kazım Karabekir‘dir.
 42. Mustafa Kemal, Samsun’a çıkmadan önce İstanbul’da bulunduğu süreçte yayımladığı kitabı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal‘dir.
 43. Pozantı’da, Fransız ve Ermenilerle savaşan, Fransız kuvvetlerine yaptığı öncülükle onları Türk ateş hattına çeken mücadeleci kadın kahraman Kılavuz Hatice‘dir.
 44. CHP’nin 2. Kurultayında;
  • Atatürk’ün “Büyük Nutku” okuması
  • “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” partinin dört temel ilkesi olarak benimsenmesi
  • Mustafa Kemal’in partinin değişmez genel başkanı olarak belirlenmesi
   gelişmeleri kaydedilmiştir.
 45. İngiliz devlet adamı Churcill’ın ilk kez Demirperde kavramından söz ettiği yer Fulton Konuşması‘dır.
 46. Kaşgarlı Mahmut’un, “Türk Hakanlarının Şehri” olarak tanımladığı yer Balasagun‘dur.
 47. Umur Bey“, Aydınoğulları‘nda denizcilik yapmıştır.
 48. Cemal Bey tarafından Bursa ve Kocaeli yöresinde özellikle Kafkas göçmenlerden oluşturulmuş olan Milis Kuvvet Gökbayrak Taburu‘dur.
 49. Milli Mücadele’de rütbeli olarak orduya ilk katılan kadın kahraman Binbaşı Ayşe‘dir.
 50. Mustafa Kemal’in vefatının ardından 18 Kasım 1938’de “Kemal Günü” adı ile yas ilan eden devlet Hindistan’dır.

Tarih 50 Yeni Bilgi(9)” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir