Tarih 50 Yeni Bilgi(6)

 1. Büyük Selçuklu Devleti‘nde vilayetlerde askeri valilik yapan, hanedandan olmayan görevlilere Şıhne denir.
 2. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un ilk kadısı Hızır Çelebi‘dir.
 3. 1. Murat döneminde ilk acemi ocağı Gelibolu‘da açılmıştır.
 4. Katip Çelebi’nin 15 civarında kitabın tanıtımını yaptığı eseri Keşfüzzünun‘dur.
 5. Osmanlı Devleti’nde Ramazan aylarında sarayda işlenen derslere Huzur adı verilir.
 6. 1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’ye sipariş edilen ancak savaş esnasında Osmanlı’ya gönderilmeyen gemiler;
  • Sultan Osman
  • Reşadiye
 7. Fransa’nın “Alp dağlarına sahip bir Nil Deltası” olarak gördüğü ve işgal ettiği bölge Çukurova‘dır.
 8. Milli Hatip“, “Cumhuriyet Hatibi” unvanlarına sahip kişi Hamdullah Suphi‘dir.
 9. Sis, Ferda, Rücü şiirleri Tevfik Fikret‘e aittir.
 10. Atatürk döneminde;
  • Dış Ticaret Ofisleri
  • Örnek Üretim Çiftlikleri
  • Tütüncüler Bankası
   oluşturulmuştur.
 11. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı neticesinde Atatürk’ün emri ile kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti‘ni kuran dönemin TBMM başkanı Kazım Özalp‘tir.
 12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) açılmasına katkı sağlayan vakıf Ford Vakfı‘dır.
 13. Dayton Antlaşması‘nda Franco Tucman, Aliya İzzetbegoviç ve Slobodan Miloseviç imzası vardır.
 14. Türkler arasında Gulam Sistemini ilk kez kullanan devlet Karahanlılar‘dır.
 15. Gazneliler, Sebük Tigin döneminde bağımsız hale geldiler.
 16. Osmanlı Devleti’nde ilk Kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa‘dır.
 17. Osmanlı Devlet medreselerinde;
  • Dahil
  • Sahn
   gibi kısımlar bulunmaktadır.
 18. Halkın refahını sürekli kılmak için öncelikle istenilen kalitede ve uygun fiyata yeterli malın bulunmasına İaşecilik denir.
 19. Sadrazam Konağında toplanan divanlar;
  • Çarşamba Divanı
  • Cuma Divanı
  • İkindi Divanı
 20. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz şirketi Şirket-i Hayriye‘dir.Abdülmecid döneminde kurulmuştur.
 21. 1871 Londra Konferansı‘na Osmanlı Devleti’ni temsilen Musurus Paşa katılmıştır.
 22. Mustafa Kemal’in Nutuk eserinde anlattığı, Karakol Cemiyeti üyesi Yahya Kaptan‘dır.
 23. Erzurum Kongresi‘ni geçici başkan sıfayıtla açan Hoca Raif Efendi‘dir.
 24. Milli Mücadelede 70. Alay’da görev yapan kadın kahraman Küçük Nezahat‘tir.
 25. Osmanlı Devleti’nin Mondros’u imzalamasıyla Milli Mücadele’nin en ateşli dönemlerini anlatan “Yorgun Savaşçı” eseri Kemal Tahir‘e aittir.
 26. Mevlana Müzesi‘nin açılması Atatürk dönemine aittir.
 27. Bütün Azerbaycan Yolunda” isimli eserin yazarı olan, Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey‘dir.
 28. Millet Partisi‘nin kurucuları arasında;
  • Fevzi Çakmak
  • Yusuf Hikmet Bayur
  • Osman Bölükbaşı
   yer almaktadır.
 29. Bağdat’ta ilk Nizamiye Medresesi Sultan Alparslan döneminde açılmıştır.
 30. Büyük Selçuklu Devleti‘nin yıkılması ile “Musul” bölgesinde kurulan atabeylik Zengiler‘dir.
 31. Hint Deniz Seferi‘ne katılanlar;
  • Seydi Ali Reis
  • Piri Reis
  • Murat Reis
 32. Osmanlı Devleti’nde Rumeli’de Şehzade sancağı olmamasında;
  • Savcı Bey İsyanı‘nın çıkması
  • Fetret Devri’nde Rumeli’de yaşanan bazı olaylar
   etkili olmuştur.
 33. Osmanlı Devleti’nde divan kararlarını kaydeden, anlaşma ve fermanları yazan kalem Beylikçi‘dir.
 34. Osmanlı Devleti’nde tımar sahibinin bedenen çalışarak ödediği vergiye Adet-i Irgadiye denir.
 35. Tanzimat döneminde açılan okullar;
  • Musevi Asri Mektebi
  • Mekteb-i Osmani
  • Darülmuallimat
 36. Osmanlı ressamlarından Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid Bey‘i Avrupa’ya yollayan padişah Abdülaziz’dir.
 37. Kafkas İslam Ordusu‘nun şehit askerlerinin bulunduğu şehir Bakü’dür.
 38. Osmanlı Devleti’nde ilk futbol klübünü kuran devlet İngiltere’dir.
 39. Batı’da “Hristiyan Türkler” olarak anılan Osmanlı unsuru Ermeniler‘dir.
 40. Mudanya Konferansı‘nda General Monbelli İtalya’yı temsil etmiştir.
 41. Montrö Boğazlar Sözleşmesi‘ni Türkiye adına imzalayan dönemin dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Aras‘tır.
 42. Mustafa Kemal’in kısa süreli tedavi gördüğü Karlsbad’ın bulunduğu ülke Avusturya’dır.
 43. Çöl Fırtınası olarak da bilinen 1. Körfez Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Yıldırım Akbulut‘tur.
 44. Bizans’ı baskı altında tutmak için Trakya’ya sefer düzenleyen ve barış isteyen Trakya Valisi’ne “Güneşin battığı yere kadar, her yeri zaptedebilirim” diyen Hun lideri Uldız‘dır.
 45. Gazneli tarihinin anlatıldığı Tarih-i Yemin adlı eserin yazarı Utbi‘dir.
 46. Askerlerin davalarına, Kadıyı Haşem(Leşkeri Hazret) bakar.
 47. Tolunoğulları’nda vezirlik makamı oluşturulmamıştır.
 48. Amacı hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemek olan ilke Fiskalizm‘dir.
 49. Tanzimat döneminde çıkarılan kanunları ve mahkeme kararlarını halka duyurmak amacıyla yayınlanmaya başlananlar;
  • Düstur
  • Ceride-i Mehakim
 50. Tanzimat döneminde Abdülmecid Döneminde kurulan bakanlıklar,
  • Posta Nezareti
  • Maarif Nezareti

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir