Tarih 50 Yeni Bilgi(3)

 1. 2. Mahmut zamanında batı tarzı hükümet anlayışını yerleştirmek amacıyla merkez teşkilatında yapılan yeni düzenlemeler arasında Şehremini‘nin varlığına dokunulmamıştır.
 2. Osmanlı Devletine karşı başlayan Rum isyanına, Rus çarı tarafından kurdurulan Etniki Eterya Cemiyeti destek vermiştir.
 3. Napolyon’un değiştirdiği Avrupa haritasının yeniden çizmek ve Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla toplanan kongre Viyana Kongresi‘dir.
 4. Suntan Abdülaziz’in Avrupa gezisine çıktığı Saltanat Vagonu bugün Rahmi Koç Sanayi Müzesi‘nde sergilenmektedir.
 5. Osmanlı Devleti, Mısır sorunu çözümünde destek olabilmek için İngiltere ile Balta Limanı Antlaşması‘nı imzalamıştır.
 6. İtalya, 1840 yılında yapılan Londra Boğazlar Konferansına katılmamıştır.
 7. Osmanlı Devletinde ilk siyasi partiler 1. Meşrutiyet’te değil, 2. Meşrutiyet’te kurulmuştur.
 8. 1878 yılında Ayastefanos Antlaşması‘nın yerine imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin tek kazancı Doğu Beyazıt‘tır.
 9. 1. Dünya savaşı sonunda kurulan yeni devletler arasında; Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya vardır.
 10. 2. Meşrutiyet’in ilanı sırasında;
  • Girit
  • Bosna – Hersek
  • Bulgaristan
   Osmanlı devletinin elinden tamamen çıkmıştır.
 11. Osmanlı tarihinde ilk kez meclis kararıyla görevinden alınan padişah 2. Abdülhamit‘tir.
 12. İzmir’in işgalinin protesto edilmesi amacıyla yapılan Sultan Ahmet ve Fatih mitinglerinde milli duyguları coşturan ve işgalleri protesto eden konuşmacılar;
  • Halide Edip Adıvar
  • Selim Sırrı Tarcan
  • Mehmet Emin  Yurdakul
  • Nakiye Hanım
  • Namık Kemal
 13. Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde millet iradesine dayalı yeni bir devlet kurulacağının ilk işareti Amasya Genelgesi(Amasya Tamimi)‘nde verilmiştir.
 14. Hacım Muhittin Bey önderliğinde toplanan Balıkesir ve Alaşehir Kongreleriyle Batı Cephesi kurularak Yunanlılarla daha aktif bir şekilde savaşılması kararı alınmıştır.
 15. Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi‘nin katkısı Mustafa Kemal’in izniyle Milli Mücadele’yi halka ve dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de Ankara’da açılan kurum Anadolu Ajansı‘dır.
 16. 1921 Anayasası’nda İki Dereceli Seçim Sistemi vardır.Tek Dereceli Seçim Sistemi 1946 yılından sonra uygulanacaktır.
 17. 1. TBMM’nin, “Yasama ve Yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.” kararı ileride Cumhuriyet rejimine geçileceğinin en güçlü kanıtıdır.
 18. Anadolu içinde devlet kurma amacıyla çıkan isyanlar.
  • Cemil Çeto
  • Rum
  • Ermeni
 19. Düzenli orduya geçiş çalışmalarının sıralaması;
  1. Kuvay-ı Milliye giderlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması.
  2. Subay Yetiştirme Merkezleri’nin açılması.
  3. Seferberlik ilan edilerek askere alma işlemlerinin başlaması.
  4. Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması.
 20. Kurtuluş Savaşı’nın hüznünü, yıkıcılığını ve savaşın ne zor şartlar altında kazanıldığını tuvallerine yansıtan ressamlar;
  • İbrahim Çallı(Zeybekler Tablosu)
  • Ruhi Arel
  • Hikmet Onat
  • Cemal Tollu
 21. 1. İnönü Savaşı‘nın kazanılmasında İsmet Paşa ve İzzettin Paşa etkin rol oynamıştır.
 22. 1. İnönü Savaşı‘ndan sonra yapılan Londra Konferansı‘na, Fransa ve İtalya Yunanistan’ın da katılması için çaba sarf etmiştir.
 23. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek‘tir.
 24. Türk tarihinde ilk kez Teşkilât-ı Esasîye ile egemenlik sadece millete verilmiştir.
 25. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş, başçavuş rütbelerinde ordu hizmetinde çalıştığı dönemde yaşadıklarını Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde toplamıştır.
 26. Fatih Rıfkı Atay‘ın Mustafa Kemal’in yaşamını, Kurtuluş Savaşı yıllarını ve Cumhuriyet devri ile ilgili anılarını Çankaya adlı eserinde kaleme almıştır.
 27. Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanlıların yakıp yıktığı bölgeleri incelemek için Anadolu’ya gönderdiği Tetkik-i Mezalim Heyeti(Yunan Zulmünü İnceleme) içerisinde yer alanlar;
  • Halide Edip Adıvar
  • Yusuf Akçura
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Fatih Rıfkı Atay
  • Mehmet Asım
 28. Lozan görüşmeleri’ne boğazların statüsü konusunda Bulgaristan ve Sovyet Rusya dahil olmuştur.
 29. Büyük Taarruz öncesi sorunun barışçıl yollarla çözülmesini isteyen Mustafa Kemal’in Avrupa’da temaslarda bulunmak için gönderdiği Dışişleri Bakanı, Yusuf Kemal Tengirşenk‘tir.
 30. Kitap yazan komutanlar;
  • Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz
  • Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları
  • Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar
 31. Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemelerini sona erdiren gelişme Menemen Olayı‘dır.
 32. Cumhuriyet rejimini ve devlet yapısını değiştirmeye yönelik çıkan ikinci isyan Menemen Olayı‘dır.
 33. Menemen isyanı, Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra ortaya çıkmıştır.
 34. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması 1925 yılında yasalaşmıştır.
 35. Mustafa Kemal’in doğumunun 100. yılında bildiri yayınlayan UNESCO, bildiride aşağıdakilere değinmiştir;
  • Atatürk sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaş açan ilk liderdir.
  • Mücadelesini gerçekleştirirken barışa ve insan haklarına saygıya büyük önem vermiştir.
 36. Cumhuriyet’in onuncu yıl kutlamalarına gelerek bu tarihi olayı filme alarak belgeleyen Rus yönetmen Sergey Yutkeviç‘tir.
 37. Mustafa Kemal’in “Bu dizelerde ulusal benliğimizin gururunu tattıran ilk anlatımı buldu.” dediği “Cenge Giderken” şiiri Mehmet Emin Yurdakul‘a aittir.
 38. Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicileri Ulus Egemenliği, Demokrasi ve Seçme ve Seçilmedir.
 39. Halkçılık ilkesi ile ilgili olanların bazıları;
  • Medeni Kanunun çıkarılması.
  • Soyadı Kanunun kabul edilmesi.
  • Millet Mekteplerinin açılması.
 40. Ankara’nın başkent ilan edilmesinde TBMM’ye sunduğu önergeyle İsmet İnönü rol oynamıştır.
 41. Cumhuriyet döneminde Erkan-ı Harbiye Vekaleti‘nin kaldırılmasıyla ordu siyasettin dışında tutulmuştur.
 42. Erkan-ı Harbiye Vekaleti yerine;
  • Sadece askeri işlerden sorumlu Genelkurmay Başkanlığı
  • Sadece siyasi konulardan sorumlu Milli Savunma Bakanlığı
   kuruldu.
 43. Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren ilk kağıt para İngiltere’de basılmıştır.
 44. Atatürk döneminde halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde müfredatların yenilenmesi ile okul açılmasının Milli Eğitim Bakanlığı‘nın iznine bağlanması Maarif Teşkilatı Kanunu ile belirlenmiştir.
 45. Atatürk döneminde tarımsal üretimi artırmak için aşağıdakiler yapılmıştır;
  • Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması.
  • Aşar vergisinin kaldırılması.
  • Tohum Islah İstasyonları’nın kurulması.
 46. Atatürk döneminde,
  • Türk Kuşu
  • Türk Hava Kurumu 
   kurulmuştur.
 47. Atatürk’ün kağıt para üzerindeki resimleri 1938 – 1951 yılları arası kaldırılmıştır.
 48. Türkiye’de maden işletmeciliğini gerçekleştirmek amacıyla 1925 senesinde Etibank kurulmuştur.
 49. Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlar 1935 yılında yapılan genel seçimlerde ilk defa oy kullanmışlardır.
 50. Atatürk döneminde inkılap kronolojisi;
  1. Şapka Kanunu(1925)
  2. Miladi Takvim(1926)
  3. Ölçü birimlerinde değişiklik(1931)
  4. Soyadı kanunu(1934)

Tarih 50 Yeni Bilgi(3)” üzerine bir düşünce

 1. dilek

  Hocam 12.maddede İzmir işgalini protesto edenler arasında Namık Kemal olamaz 1888 de öldü o 🙂 bir edebiyatçı olarak düzeltmek istedim yanlış öğrenmeyin kolay gelsin 🙂

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir