Tarih 50 Yeni Bilgi(1)

 1. Türkiye Avrupa Birliği tarafından aday ülke olarak ilan edildiği tarih 1999‘dur.
 2. Türkiye Avrupa Birliğine aday ülke olarak 1999 Helsinki Zirvesinde kabul edilmiştir.
 3. Almanya’ya karşı Yatıştırma Politikasını izleyen ancak Hitlerin Südetler bölgesini işgaliyle bu politikası başarılı olmayan İngiliz devlet adamı Chambenain‘dir.
 4. Megali İdea‘nın mimarı olarak tanınan, 1930 Ahali Antlaşması‘nın imzalanma sürecinde uzlaşmacı tutumuyla bilinen Yunanistan Başbakanı Venizelos‘tur.
 5. Osmanlı Devleti’nde halkın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunması ile arz yönlü bir ekonominin çıkmasını sağlayan anlayışa İaşecilik denir.
 6. Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine Millet Sistemi denir.
 7. İstanbul’a ilk rasathane 3. Murat zamanında kurulmuştur.
 8. Teşrifatçı Kalemi = Divan-ı Hümayun’da veya sarayda yapılan merasimlerin protokolünü düzenleyen kalemdir.
 9. Osmanlı Devleti’nin yürütme organı olan hükümet sarayı Babüssaade‘de toplanır.
 10. Babüssaade, Cülus, bayram gibi törenlerin yapıldığı, savaşa gidecek olan sadrazama Sancak-ı Hümayun‘un verildiği ve hükümet işlerinin görüşüldüğü sarayın en önemli kapısıdır.
  • Dar-ı Şura-yı Askeri : Askeri
  • Dar-ı Şura-yı Babıali : Yönetim
  • Meclis-i Ahkam-ı Adliye : Adalet
 11. Osmanlı ekonomisinde eksik rekabet şartlarından dolayı devletin fiyatlara müdahale etmesine Narh denir.
 12. 16. YY’ın ortasında 17. YY sonlarına kadar Batı Avrupa’da etkili olan, bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerin miktarlarıyla ölçüldüğü ve Osmanlı ekonomisinde de bozulmalara yok açan ekonomik anlayış Merkantilizm‘dir.
 13. Tanzimat Dönemi’nde açılan hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1868 yılında kurulan Şuray-ı Devlet, Conseil d’État müessesesinden etkilenerek kurulmuştur.
 14. 19. YY Türkiye’sinin önde gelen bilim ve devlet adamlarından olan Ahmet Cevdet Paşa, “Tarih-i Cevdet” adlı eserini Sultan Abdülmecit‘e sunmuştur.
 15. 1889’da gizli olarak İstanbul’da İttihadi Osmani Cemiyeti adı ile kurulan ve daha sonra ismini İttihat ve Terakki olarak değiştiren cemiyet, gizlilik ve disiplin prensiplerini İtalya’nın siyasi birliğini oluşturmasında büyük rol oynayan gizliliği ve disiplini ile ünlenen Carbonari Cemiyeti‘ni örnek almıştır.
 16. 19. YY’da Osmanlı Devleti’nde, devletin finans merkezi olan, Bank-ı Dersaadet adında ilk Osmanlı bankasının kurulmasını sağlayan bankerlerin bulunduğu yer Galata‘dır.
 17. Osmanlı Devleti ticareti geliştirmek için yol ağının her biriminde taşımacılığın hızlı bir şekilde yapılması için Menzil Teşkilatı‘nı, anayollar üzerinde geçitlerin denetimi için Derbentçiler‘i ve ticaret yolları üzerinde taşımacılığı meslek edinen Mekkari Taifesi‘ni kurmuş ve desteklemiştir.
 18. Yeniçeri Ocağı’ndan çıkanlar, emekli olan veya ölenlerin yerine Acemi Oğlanlarından yapılan yeni alıma Bedergah denir.
 19. Yeniçerilerin sefere çıkmadan önce okudukları duaya Gülbank denir.
 20. Orhan Bey’in Bursa’yı alması sonucu Osmanlı Beyliği’nin teşekkül aşaması tamamlanmıştır.
 21. Osmanlı adı Bizans kaynaklarında Atman olarak geçmektedir.
 22. Osmanlı’nın Edirne’den sonra Trakya’da ilk ele geçirdiği önemli şehir Dimatoka‘dır.
 23. Bizans devleti Orhan Gazi döneminde Osmanlı devleti haraçgüzarı olmuştur.
 24. Osmanlı devletinin feth ettiği ilk toprak parçası Karacahisar‘dır.
 25. 1. Murat zamanında toplatışmış ve padişahlara av seferlerinde eşlik eden ocağa Sekban denir.
 26. Osmanlı Devleti’nde beyliği teşkilatlandırma, sosyal hayatı düzenleme ve beylere danışmanlık yapma gibi önemli görevleri üstlenen kişiler Ahiler‘dir.
 27. Osman Bey’e Eskişehir ve İnönü’yü ikta olarak vererek Osmanoğulları beyliğinin tasdiğini veren Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev‘dir.
 28. Osmanlı Devleti Yıldırım Beyazıt zamanında vilayet tahriri, gelişmiş maliye usulleri ve merkezi hazine ile başkentte, ülkenin her tarafında devlet denetimini sağlayan bir bürokrasi kurulmuştur.
 29. Bursa Ulu Cami ve Şifahanesi‘ni yaptıran Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt‘tır.
 30. İbni Batuta‘nın “Türk hükümdarlarının en ulusu” teşkilatçı, toparlayıcı ve askeri bir deha olaran nitelendirdiği Osmanlı padişahı Orhan Bey‘dir.
 31. Osmanlı Devleti’nin doğuşunu 13. YY Anadolu tarihinin bir parçası, uzantısı olarak ele alan, Uç’lara özgü kültür üzerinde duran ve bu görüşünü 1932’de Paris’te bulunan Sobanne Üniversitesi‘nde dile getiren Türk Kültür ve Edebiyat tarihinin kurucusu Fuad Köprülü‘dür.
 32. Anadoluya gaza yapmak için gelen Türkmen topluluklarına Gaziyanirum denir.
 33. Ankara Savaşı neticesinde Yıldırım Beyazıt’ın yanında şehzadelerden Mustafa Çelebi‘de esir olarak götürülmüştür.
 34. Niğbolu Savaşı sonrası Bulgar Krallığına tamamen son verilirken Macarlar etkisiz duruma getirildi.Ayrıca bu savaş sonucunda Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanımıştır.
 35. Haçlıların 2. Mehmet’in küçük yaşta tahta geçmesinden faydalanmak istemeleri Varna Savaşı‘na neden olmuştur.
 36. Tarihçi Gibbons “Padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir.” diyerek 1. Murat‘ın hoşgörüsüne vurgu yapmıştır.
 37. 2. Mehmed’in ölümü üzerine İstanbul’da meydana gelen olayların asıl sebebi Kul sınıfı ile ulema arasındaki çatışmalardır.
 38. Kurtarıcısı 1. Süleyman olan Fransız Kralı 1. François, Pavia Savaşı sonrası Roma Germen İmparatorluğu‘na esir düşmüştür.
 39. Osmanlı Devletini, Türk Federatif Yönetim anlayışıyla yönetilmesini teklif eden Osmanlı Şehzadesi Şehzade Cem‘dir.
 40. Sırbistan’ın Osmanlı hakimiyetine geçişi Semendire kentinin 2. Mehmet’e teslimiyeti ile gerçekleşmiştir.
 41. Tersane-i Amire, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Haliç’te kurulan, sonraki dönemlerde yeni yapılar eklenerek genişletilen Osmanlı İmparatorluğu donanması gemilerinin inşa ve tamir edildiği ana deniz üssüdür.
 42. Islahat Risaleleri, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren yazılmaya başlanmıştır.
 43. Fatih ve 2. Beyazıd zamanlarında Akdeniz’de ki Türk korsanlarını destekleyip onları himayesine alıp İstanbul’da tersane açan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim‘dir.
 44. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Cezayir-i Bahr-i Sefid beylerbeyliğine ilk atanan büyük denizci Barboros Hayrettin Paşa‘dır.
 45. Fatih Sultan Mehmed’i, İstanbul’un fethinden vazgeçirmek için toplanan meclisin adı Meşveret Meclisi‘dir.
 46. 2. Mehmet saltanatı boyunca neredeyse her yıl çıktığı seferlerde, askeri cephede tutabilmek için reayanın ödediği Çift Resmi vergisini büyük oranda yükseltmiştir.
 47. Tanzimat Fermanı‘nı hazırlayan ve Gülhane Parkında bizzat okuyan devlet adamı Mustafa Reşit Paşa‘dır.
 48. Almanya, Hayat Sahası Politikası ile savaş öncesinde; Ren ve Südetler bölgelerini işgal etmiştir.
 49. Demokrat Parti kurucuları; Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü

Tarih 50 Yeni Bilgi(1)” üzerine 7 düşünce

  1. Gencay Yazar

   Hocam Allah sizden de razı olsun.
   Ne yazık ki atanamadım. Hayırlısı buymuş 🙂

   Cevapla
 1. dilek

  Hocam gercekten hayırlı olsun hakkınızda yeni gördüm sitenizi, çok beğendim..Kaliteli iş yaptığınız ve emektar bir insan oluşunuz belli..Yararlanacağım sık sık buradan..bilakis tarih notlarınızdan..:) Alanınız ne bilmiyorum ama tarihçi gibi not tutmuşsunuz tesekkürler..

  Cevapla
 2. brk

  hocam ben bu notları çok beğendim bunların word hali var mı sizde almak isterim kopyalarken madde numarası alınmıyor

  Cevapla
 3. ERCAN

  Hocam Wallaha elinize yüreğinize sağlık. Sayfalarca kitap okumaktan kurtuldum. İnşallah sizlerin ve bizlerin atanamama kabusu en kısa zamanda son bulur. Kolay Gelsin.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir