Etiket arşivi: Eğitsel Rehberlik

Problem Alanlarına Göre Rehberlik

Eğitsel Rehberlik
Amacı : Öğrenmeyi öğretir.
Eğitsel rehberlik çalışmaları ile öğrencinin en temelde “öğrenmeyi öğrenmesi” ve “öğrenmeye karşı olumlu tutumlar kazanması” amaçlanmaktadır.Eğitsel rehberlik problem alanında yer alan konu ve problemler.

Okula ve eğitim ortamına uyum sağlama.Planlı ve programlı çalışabilme.
Verimli ders çalışma tekniklerinin kazandırılması.Yönergeleri ve talimatları izleyebilme.
Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi.Uygun ve gerçekçi eğitsel kararlar(okul seçimi, alan seçimi, ders seçimi vb.) verme.
Hızlı ve etkili okuma alışkanlığının kazanılması.Akademik anlamda öz güven kazanma.
Ders araç – gereçlerini etkili kullanma.Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırma.
Dikkatini toplayabilme ve motivasyonu arttırma.Öğrencinin ilgi, yetenek, eğitim ve özelliklerine uygun eğitsel ortamlar oluşturma.
Not tutma becerilerinin kazandırılması.Sınav sistemlerini tanıtma ve sınavlara hazırlanma.
Zamanı etkili kullanma ve boş zamanlarını verimli değerlendirme.Sınav kaygısı ile başa çıkabilme.
Çalışma ortamını düzenleme.

Yönlendirme

Bireyi kendine uygun eğitsel alanlara, okullara, seçmeli derslere, eğitsel kulüplere yönlendirmek eğitsel rehberliktir.

Üst Öğretim Kurumlarını Tanıtma

İlk öğretim kurumlarını, ortaöğretim kurumlarını kurum bazında, işleyiş bazında üniversiteleri tanıtmak eğitsel rehberliktir.

Başında veya kaynağında eğitsel bir ifade yer alıyorsa; uyum, kaygı ve kararsızlık eğitsel rehberliktir.(Sınav kaygısı, Sınav fobisi, Okul seçme, Alan seçme, Ders seçme)


Kişisel – Sosyal Rehberlik
Amacı : Yaşamda başarılı olmayı, yaşamayı öğretir.
Bireylerin kişisel – sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylelikle gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kişisel – sosyal rehberlik kapsamında değerlendirilmektedir.

Kapsamı en geniş problem alanıdır.

En fazla uzmanlık isteyen problem alanıdır.

Başında veya kaynağında kişisel – sosyal ifade yer alıyorsa; uyum, kaygı ve kararsızlık kişisel sosyal rehberlik olur.


Mesleki Rehberlik
Amacı : Çalışmayı, çalışma hayatında başarılı olmayı öğretir.
Bireyin meslek seçme süreci ve mesleki yaşantılar sürecinde karşılaştığı problemlerdir.

Başında veya kaynağında mesleki bir ifade yer alıyorsa; uyum, kaygı ve kararsızlık mesleki rehberlik olur.

Mesleki Rehberlik ve Yöneltme Süreci, Mesleki Rehberlik Alanında Önemli Kavramlar
Mesleki rehberlik çalışmaları ile bireyin kendisine uygun mesleği tercih etmesi ve mesleki yaşantı içerisinde kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.Bu noktada yapılan yöneltme hizmetleri önemlidir.Mesleki rehberlik kapsamında yöneltme hizmetlerini kullanırken izlenmesi gereken bazı ilkeler söz konusudur.

 • Bireysel Sorumluluk İlkesi
  Herkes kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır.
 • Süreklilik İlkesi
  Bir ana bakarak bireyi değerlendir, süreci göze al.
 • Fırsat Eşitliği İlkesi
 • Bütünlük İlkesi

Mesleki rehberlik alanında bilinmesi gereken önemli bazı kavramlar bulunmaktadır.Bunlar; iş, meslek, mesleki danışmanlık, kariyer danışmanlığı, mesleki olgunluk, mesleki doyum, öz yeterlilik, öz düzenleme olarak ifade edilebilir.

Mesleki Rehberlikte Önemli Kavramlar

 • Mesleki Danışmanlık
  Meslek seçimi ve mesleki kararsızlık durumlarında kullanılan yardımdır.
 • Kariyer Danışmanlığı
  Bireyin meslekleri tanıması, isabetli seçimler yapabilmesi, mesleki alanda kendini geliştirebilmesi noktasında sürdürülen yardımlardır.Mesleki Danışmanlığa göre daha kapsamlıdır.Yani Mesleki Danışmanlığı içine alır.
 • Mesleki Olgunluk
  Bireyin içinde bulunduğu dönem itibariyle kendisinden beklenen mesleki gelişim görevlerini yerine getirip getirememesi durumudur.

Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik

Okul Öncesinde Rehberlik
Okul öncesi dönem 0 – 6 yaş arasını kapsayan dönemdir.Bu dönemdeki gelişim görevlerinin çocuğun daha sonraki gelişim dönemlerine önemli etkileri bulunmakta ve bu dönemde çocuk ilk defa ailesinden ayrılıp eğitim ortamına dahil olduğu için bu dönem ayrı bir önem kazanmaktadır.Bu dönemde çocuğa kazandırılması gereken nitelikler ve bu dönemin özellikleri şu şekilde ifade edilebilir.

Kişisel – Sosyal RehberlikEğitsel RehberlikMesleki Rehberlik
Kendini kabulOkula uyum ve ilköğretime hazırlanmaÇeşitli mesleklerin var olduğunu fark etme
Öz güven geliştirmeOkula yönelik temel becerileri kazanmaHer mesleğin önemli ve gerekli olduğunu bilme
Olumlu benlik algısı oluşturmaOkul kurallarını öğrenme ve kurallara uygun hareket edebilmeMeslek seçiminin bir süreç sonunda gerçekleştiğini öğrenme
SosyalleşmeMeslek seçiminde cinsiyet ayrımının olmadığını görme olarak ifade edilebilir.
Akranlarıyla aynı fiziksel mekanı paylaşabilme
Gerçek anlamda olmasa da teorik anlamda oyunu bilme
Öz bakım becerilerini kazanma
En yoğun verilen rehberlik türüdür.
 1. Bu kademedeki en yoğun verilen rehberlik türü Kişisel – Sosyal Rehberliktir.
 2. Doğrudan uygulamalar işe yaramıyor.Dolaylı hitap ediliyor.
 3. Bu kademede bireysel rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak zordur.
 4. Bu kademede aile ve öğretmen rehberliği(Hizmet Alanlarındaki Adı Müşavirliktir), grup rehberliği, oyun, gözlem, resim ve drama çocuğa ulaşmanın yollarıdır.
 5. Aile ile işbirliğinin en üst düzeyde kurulduğu kademedir.

İlkokul Kademesinde Rehberlik
İlkokul kademesi 6 – 10 yaş arasını kapsamaktadır.Bu dönemde çocuk okul yaşantısına başlamakta ve okul yaşantısına başlama ile beraber çocukta önemli değişiklikler gözlenmektedir.

Kişisel – Sosyal RehberlikEğitsel RehberlikMesleki Rehberlik
Kendini tanımaOkula uyum ve ilköğretime hazırlanmaÇeşitli mesleklerin var olduğunu fark etme
Kendini kabulOkula yönelik temel becerileri kazanmaHer mesleğin önemli ve gerekli olduğunu bilme
Özgüven geliştirmeOkul kurallarını öğrenme ve kurallara uygun hareket edebilmeMeslek seçiminin bir süreç sonunda gerçekleştiğini öğrenme
SosyalleşmeEğitsel açıdan kritik dönemdir.Çocuğun başarıyı tatması ve akademik açıdan özgüven kazanması amaçlanır.Meslek seçiminde cinsiyet ayrımının olmadığını görme olarak ifade edilebilir.
Problem çözme ve karar verme becerileri kazanmaDaha yoğundur.
Akranlarıyla geçinmeyi ve birlikte hareket edebilmeyi öğrenme
Gerçek anlamda oyun oynamayı öğrenme
Ailesi ile ilişkilerini daha olumlu hale getirme
 1. Bu kademede en yoğun verilen rehberlik türü eğitsel rehberliktir.
 2. Bu kademede de aile ve öğretmen rehberliği, grup rehberliği, oyun, gözlem, resim ve drama çocuğa ulaşmanın yollarıdır.
 3. Bu kademede de bireysel rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak zordur.(Dolaylı uygulamalara daha fazla ağırlık verilir.)
 4. Bu kademede rehberlik hizmetlerinin merkezinde öğretmen vardır.

Ortaokul Kademesinde Rehberlik
Bu dönem, 10 – 13 yaş arası dönemi kapsamaktadır.Bu dönemde birey, çocukluktan ergenliğe geçmekte ve bu nedenle sunulan rehberlik hizmetlerinde önemli değişiklikler olmaktadır.

Kişisel – Sosyal RehberlikEğitsel RehberlikMesleki Rehberlik
Ergenlik döneminin özelliklerini öğrenme.Çalışmayı öğrenme ve çalışma becerilerini geliştirmeMesleklerin özelliklerini araştırma ve keşfetme
Akranlarıyla daha olgun ilişkiler geliştirebilme.Geleceği için önemli olan sınavlara hazırlanmaYetenek, ilgi, başarı durumu gibi kişisel niteliklerini fark etme
SosyalleşmeSınava hazırlık sürecini yönetebilmeMesleklere ilişkin düşünceler geliştirme olarak ifade edilebilir.
Bedene iyi bakım alışkanlıklarını kazanma ve beden fonksiyonlarına karşı sağlıklı bir tutum geliştirmeKendisine uygun okul seçiminde bulunma olarak ifade edilebilir.
Geleceğe yönelik düşünme olarak ifade edilebilir.En yoğun verilen rehberlik türüdür.
 1. Bu kademede en yoğun verilen rehberlik türü eğitsel rehberliktir.
 2. Bu kademede bireysel rehberlik yapılabilir, ancak bireysel ve grupla psikolojik danışma hala tam anlamıyla yapılamaz.(Çünkü daha belli bir duygusal olgunluğa erişmemiş)
 3. İlk defa gerçekçi bir şekilde eğitsel ve mesleki bir yönlendirme yapılır.

Genel bir not!
İlköğretimde rehberliğin genel amacı bireyin kendisini tanımasını sağlamaktır.İlköğretim kademesinde bireyi tanıma ve müşavirlik çok kullanılır.


Ortaöğretimde Rehberlik
Bu dönem 14 – 18 yaş grubunu kapsamaktadır.Ortaöğretim kademesi ergenlik dönemi özelliklerinin ve sorunlarının daha yoğun görüldüğü dönemdir.Bu nedenle bu dönemde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç artmaktadır.

Kişisel – Sosyal RehberlikEğitsel RehberlikMesleki Rehberlik
Hızlı değişen fiziksel özelliklerine olumlu tutum geliştirme.Çalışmayı alışkanlık haline getirme.Meslekleri yakından tanıma ve özelliklerini öğrenme
Duygusal özerkliğini kazanmaYetenek ve ilgilerine uygun eğitsel alan seçimi yapma.Kişisel niteliklerinin belirginleşmesi ve sahip olduğu nitelikleri tanıma
Her iki cins akranlarıyla olgun ilişkiler geliştirmeGeleceğine yön verecek sınavlara hazırlanmaSahip olduğu niteliklerle mesleklerin niteliklerini eşleştirerek kendisine uygun meslek tercihi yapma.
Kendisine uygun bir kimlik edinmeye çalışmaSınav sürecini yönetme olarak ifade edilebilir.Geleceğe yönelik hedeflerini belirleme olarak ifade edilebilir.
Erkeksi veya kadınsı sosyal role erişme olarak ifade edilebilir.En yoğun verilen rehberliktir.
Mesleki açıdan kritik dönemdir.
 1. Bu kademede en yoğun verilen rehberlik türü mesleki rehberliktir.
 2. Bu kademeden itibaren bireysel ve grupla psikolojik danışma yapılabilir.
 3. Akran Danışmanlığı
  Bu kademede Akran Danışmanlığı hizmeti ön plandadır.
  Öğrenciden öğrenciye bir programdır.Öğrencilerin birbirine destek olmasını, bağzı sorunları kendi aralarında çözebilmesini amaçlar.
  Akran Arabulucu
  Özellikle çatışma ve anlaşmazlık durumlarında kullanılır.
  Akran Eğitimi
  Öğrencilerin birbirlerini bilgilendirmesi, eğitmesi durumudur.
  Akran Süpervizörlüğü
  Bu hizmetleri yerine getirecek öğrencileri seçmek ve yetiştirmek işlevidir.Psikolojik danışman seçer.
  Akran Zorbalığı
  Sözel, duyuşsal, fiziksel, cinsel, siber

Yükseköğretimde Rehberlik
Bu dönem 18 yaş ve üstünü kapsamaktadır.Bu dönemde bireyler çoğunlukla ailelerinden ayrılmakta olduğundan bireysel sorunlar ön plana çıkmakta, bu sorunların çözümü ve bireylerin kendilerini geliştirmeleri için kişisel – sosyal rehberlik hizmetleri ağırlık kazanmaktadır.

Kişisel – Sosyal RehberlikEğitsel RehberlikMesleki Rehberlik
Çevreye uyum sağlamaKendisini hedefine ulaştıracak çalışmaları yapmaTercih ettiği mesleği yakından tanıma
Kendine uygun bir sosyal gruba ait olmaAkademik anlamda kendini geliştirmeMesleğin çalışma alanları hakkında bilgi elde etme
Eş seçme, evliliğe ve aile kurmaya hazırlanmaYükseköğretim sonrası sınavlara hazırlanmaYükseköğretim sonrası çalışacağı alanları belirleme.
Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeMesleki yaşantısı için kendini geliştirme
Sanatsal, sportif ve kültürel ortamlar oluşturma
Burs, yurt, kredi konularında bilgiler edinme
Kişisel sorunlarıyla başa çıkabilmeyi öğrenme
En yoğun verilen rehberlik türüdür.
 1. Bu kademedeki en yoğun verilen rehberlik türü Kişisel – Sosyal Rehberliktir.
 2. Bireysel ve grupla psikolojik danışma en iyi ve en yoğun bu kademede verilir.
 3. Öğrenci kişilik hizmetlerininde en iyi ve en yoğun sunulduğu kademedir.

Öğretim kademelerinin tamamıyla alakalı genel not!!!
Bağzı kademelerde bağzı problem alanları ön plana çıksa da her kademede en önemli problem alanı kişisel – sosyal rehberliktir.Çünkü yaşamla ilgilidir.

Rehberlikte Hizmet Alanları

Rehberlikte Hizmet Alanları

Rehberlik Hizmet Alanları

Yukarıdaki şemada görülen hizmet alanları doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki ayrılmaktadır.

Psikolojik Danışma
DoğrudanDolaylıHem Doğrudan Hemde Dolaylı
 • Bireyi Tanıma
 • Oryantasyon(Duruma Alıştırma Hizmeti)(Eğitsel Rehberlik)
 • Bilgi Toplama
 • Yöneltme – Yerleştirme(Yönlendirme)
 • İzleme
 • Sevk(Refere)(Yardım Almaya Yönlendirme)
 • Program Hazırlama ve Geliştirme
 • Çevre ve Veli İle İlişkiler
 • Müşavirlik(Konsültasyon)(Danışmanlık)
 • Araştırma – Değerlendirme
 • Sevk(Refere)(Yardım Almaya Yönlendirme)
 • İzleme
 • Sevk(Refere)Yardım Almaya Yönlendirme)
 • İzleme

Psikolojik Danışma

Diğer hizmet alanlarına göre daha yoğun bilgi ve beceri gerektiren, bireyin kendisini anlamasını, çevresine uyum sağlayabilmesini, sorunlarını çözebilmesini, uygun kararlar alabilmesini ve kendisini gerçekleştirmesini amaçlayan, yalnızca alanda uzmanlaşmış kişilerce yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Psikolojik danışma yardımında yardım alan kişiye “Danışan”, yardım veren kişiye ise “Danışman” denmektedir.

Rehberliğin asıl işlemini oluşturur.

REHBERLİKPSİKOLOJİK DANIŞMA
 • Daha geneldir.Hizmetlerin genel adıdır.
 • Rehberlik daha çok bilişsel düzeyde sunulurken
 • Konuya göre, probleme göre ilgili diğer kişiler tarafından da sunulabilir.
 • Farklı ortamlarda ve değişik zaman dilimlerinde sunulabilirken
 • Rehberlikte danışan, danışman yoktur.Öğretmen ve öğrenci vardır.
 • Rehberliğe göre özel bir yardım hizmetidir.
 • Psikolojik danışma duyuşsal nitelikli konu ve problemlere yöneliktir.Yani duygusal boyut ön plandadır.
 • Rehberliğe göre daha yoğun bilgi ve beceri gerektirir.
 • Yalnızca alan uzmanları tarafından yapılır.
 • Uygun bir ortamda ve sınırlı zaman diliminde yürütülür.
 • Psikolojik Danışmada, Danışman ve Danışan vardır.Bu ikisi arasında “Terapatik İlişki” kurulur.Terapatik İlişki = İyileştiren, Rahatlatan, Deşarj eden manasına gelir.

 

Terapatik Beceriler
(Psikolojik Danışman Anlayışı)
 • Saydamlık(İçtenlik)
  Bireyin hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini, çarpıtmadan ama uygun bir dille karşısındakine iletmesidir.
 • Kendini Açma(Yol Açıcı, Konuşmaya Teşvik)
  Danışmanın kendi yaşantısından, kendi durumundan örnekler vermesidir.
 • Kendini Katma
  Danışmanın, danışanın olumlu ya da olumsuz duygusuna, düşüncesine katılmasıdır.
 • Empati
  • Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini karıştırmadan objektifliğini koruyarak
  • Kendini karşısındakinin yerine koyması, onu anlaması(onunla birlikteymişcesine)
  • Anladıklarını ona hissettirmesi, ifade etmesidir.

  Dikkat!!!
  Empati cümleleri genelde, ikinci tekil şahıs ile biter.(Yani sen, sin, sun gibi üzülmüşsün, kırılmışsın vs.)
  Ayriyetten,
  Empati cümlelerinde genelde bir neden – sonuç ilişkisi bulunur.

 • Bağdaşım İçinde Olma(Tutarlılık)
  Danışmanın söz ve eylemlerinin birbirini desteklemesi, çelişkili davranmamasıdır.
 • Koşulsuz Kabul
  Danışmanın herhangi bir koşul gözetmeden herkese yardım etmeye çalışmasıdır.
 • Koşulsuz Saygı
  Danışmanın, danışanı, eleştirmemesi, yargılamaması, haklarını gözetmesi durumudur.
 • Güven
  En önemli beceridir.

Öğrenciye Doğrudan Sunulan Hizmetler

Bireyi Tanıma

Bireyin kendini tanımasını, sahip olduğu görünür ya da gizil güçlerini fark etmesini sağlamaya yönelik çalışmaları içeren hizmet alanıdır.Bireyi tanıma, rehberlik hizmetlerinin birinci amacını oluşturmakta olup, bireyi tanıma hizmeti ile esas amaçlanan, bireye kendisini tanıtmak olmalıdır.Bu amaçla rehberlikte çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır.

Rehberlikte ilk işlemdir.Öncelikli yapılması gereken şey, bireyi tanımadır.Bireyi tanımanın asıl amacı, bireye kendisini tanıtmaktır.

Bireyin sahip olduğu nitelikleri, iç dünyasında olup bitenleri vs. testler, envanterler yardımıyla açığa çıkarma işlemidir.

Peki Ne Zaman Bireyi Tanımaya Gideceğiz?

Eğer problem açık açık verilmişse, problemin nedeni kaynağı verilmiş ise bireyi tanıma değildir.Yani böyle bir durumda bireyi tanımaya gerek yoktur.

Problemin kaynağı belli değilse, üstü kapalı verilmişse bireyi tanımalıdır.

Oryantasyon(Eğitsel Rehberlik)(Duruma Alıştırma Hizmeti)

Öğrencileri yeni bir duruma veya yeni bir ortama alıştırmak amacıyla yürütülen çalışmaları içermektedir.Eğitim – Öğretim kurumlarında okula başlama, okul değişikliği, sınıf değişikliği, sistem değişikliği vb. durumlarda oryantasyon hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim yaşantısı içinde karşılaştığı durumlara alışabilmesi, uyum sağlaması için yapılan yardımlardır.

Birey yeni bir ortama girdiğinde en kısa sürelerde bu işi yani Oryantasyonu yapacaksın.

Not!
Oryantasyon hizmeti daha çok eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilir.

Not!
Oryantasyon hizmeti özellikle önleyici ve uyum sağlayıcı, rehverlik işlevleriyle yakından ilişkilidir.

Bilgi Toplama ve Yayma

Öğrencinin kendini geliştirmesi için ihtiyaç duyacağı eğitsel, mesleki ve her türlü kişisel bilgiyi toplama ve çeşitli yollarla bunları öğrencinin kullanımına sunmaya yönelik etkinliklerdir.

Bilgiye sahipsen verirsin, sahip değilsen bilgiyi toplar sonra bilgi verirsin.

Bilgiyi bireye kendisi için verirsen, kendi ihtiyaçları duyduğu konuda verirsen Bilgi Toplama ve Yaymadır.

Bilgiyi bireye kendi için değilde başkası için veriyorsan Müşavirlik hizmedir.

Yöneltme – Yerleştirme(Yönlendirme)

Ülkemizde ilk kullanılan hizmettir.

Öğrencinin sahip olduğu nitelikler doğrultusunda, yönelebileceği ders, alan, bölüm, bir üst eğitim kurumu ya da iş imkanları konusunda bilgilendirilmesi, kendisi için en uygun olanını seçmesi, yerleştirilmesi ve başarılı olmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir.

Sadece mesleğe yöneltmek değildir.

Bireyi kendisine uygun eğitsel alanlara, okullara, seçmeli derslere, eğitsel kulüplere, sosyal faaliyetlere, iş ve mesleklere yönlendirme işidir.

 • Bireyi tanı
 • Bireyi nereye yönlendireceksen orayı bireye tanıt.
 • Bireyin özellikleri ile yönlendirilecek yerlerin özellikleri eşleştirilerek bireyi yöneltme yerleştirme yapacaz.

Yöneltme – Yerleştirme işinde Uzmanlar ön plandadır.

İzleme

Verilen rehberlik hizmetlerinin etkililiğini anlamak, yapılan çalışmaları ilişkin geri bildirim elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları içeren hizmet alanıdır.

Yapılan bir işin, verilen bir hizmetin sonucunu görme, etkililik düzeyini tespit etme demektir.

Yapılmış olan çalışmadan dönüt elde etmeye izleme denir.

Sevk(Refere)(Yardım Almaya Yönlendirme)

Bu hizmet alanı ile psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin olmadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda öğrencinin yardım ihtiyacının karşılanabilmesi için rehberlik araştırma merkezleri(RAM), sosyal yardım kuruluşları, psikiyatri servisleri, özel eğitim uzmanı, sosyal çalışma uzmanı gibi diğer kurum veya kişilere yönlendirilmesi kastedilmektedir.

Danışmanı aşan, başedemeyeceği, yardımcı olamayacağını düşündüğü konuda danışanı başka bir yere göndermesine sevk denir.

Öğretmenlerin, öğrencilerin Rehberlik servisine göndermesi sevktir.

Öğrenciye Dolaylı Olarak Sunulan Hizmetler

Araştırma -Değerlendirme

Bir okulun kalitesini arttırmak için kullanılabilecek en uygun hizmettir.

Yapılan rehberlik çalışmalarının öz eleştirisini yapmak, yürütülen çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak, hizmetlerin yürütülmesi esnasında karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek ve hizmetlerin niteliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir.

Yapılan bir işin, verilen bir hizmetin sonuçlarını sorgulama, öz eleştirisini yapma, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etme demektir.

İzleme sonucunda elde ettiğimiz dönüt üzerinden öz eleştiri, güçlü ve zayıf yönlerinin tespitini yapmak değerlendirmedir.

Bir şeyi değerlendirebilmek için önce izlemek lazım.Yani değerlendirme izlemenin bir tık sonrasıdır.

Araştırmaya gelirsek eğer, bir uygulamayı, etkinliği yapmadan önce şartları, olanakları vs. tespit etmek yani vizibilite yapmak araştırmadır.AR-Ge’ye benzer.

Müşavirlik(Konsültasyon)(Danışmanlık)

Psikolojik danışman ile öğrenciyle yakından ilgili bir ya da daha fazla kişinin(öğretmen, yönetici, veli) iş birliği içinde, öğrencinin gelişmesine yönelik kurdukları yardım ilişkisidir.

Öğrencinin kendisine değil, öğrenciyle yakından ilgili diğer bireylere ortak bir anlayış, yol, tutum, akıl, dil oluşturmak, iş birliği yapmak amacıyla bilgi verme, görüş alışverişinde bulunma demektir.

Çevre ve Veli ile İlişkiler

Psikolojik danışmanın, hizmetlerinin niteliğini ve etkililiğini artırabilmesi için velilerle olumlu ve anlamlı ilişkiler kurması, bunun yanı sıra çevresinde bulunan diğer psikolojik danışma ve rehberlik servisleri, kurum ve kuruluşlar ile irtibatta olması, onların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması, kendi çalışmalarından onları haberdar etmesi ile ilgili çalışmaları içermektedir.

Çevre ile İlişkiler

Bir kurumun bulunduğu çevreyi tanıması kendisini çevreye tanıtması, çevredeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmasıdır.

Bir kurumun başka kurumla iletişime geçmesi çevre ile ilişkilidir.

Veli İle İlişkiler

Bir kurumun öğrenci velileriyle yakın ilişkiler kurması, velilerin okula aktif katılımını ve desteğini sağlaması, çeşitli faaliyetler yoluyla velileri bilgilendirmesidir.

 1. Veliyle ilişkiler genel uygulamalardır.Müşavirlikte ortada konu ve sorun vardır.Müşavirlik daha özeldir.
 2. Veliyle yaptığımız bilgi aktarmadır.Müşavirlikte, ortada bir konu vardır.İlgililer bir araya gelip düşünür.Sadece bilgi aktarımı yoktur.
 3. Müşavirlikte sürekli bir psikolojik danışmanın olması lazım.

Programı Hazırlama ve Geliştirme

Okullarda rehberlik hizmetlerinin planlı, programlı, sistematik bir şekilde yürütülebilmesi adına yapılan çalışmalar ile sınıflarda uygulanan kapsamlı rehberlik programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi sürecine ilişkin çalışmaları içermektedir.

Okul Düzeyinde Rehberlik Programı(Kapsamlı Rehberlik Programı)

Psikolojik danışman hazırlar.2006 yılından itibaren bu programa geçtik.Etkinlik ağırlıklı bir programdır.Gelişimsel modele göre hazırlanmış bir programdır.

Sınıf Düzeyinde Rehberlik Programı

Sınıf rehber öğretmen hazırlar.Okul rehberlik programından bağımsız değildir.Okul rehberlik programının bir parçasıdır.