Etiket arşivi: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Nedir?

Okul Müdürü

Okul Müdürü

Yukarı

Sınıf Rehber Öğretmeni

Sınıf Rehber Öğretmeni

Sağa

Psikolojik Danışman

Psikolojik Danışman

Sağa

RAM

RAM’a Sevk Etme

Aşağı

Aile

Aile Katılımını Sağlama

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde “Eğitsel Değerlendirme ve İzleme Ekibi” tarafından gerçekleştirilen “Ayrıntılı Değerlendirme Süreci” sonunda “Özel Eğitimden Yararlanması uygun Görülen” özel gereksinimli öğrenciler için “kip” tarafından hazırlanan programdır.

BEP yasal bir zorunluluk olup özel gereksinimi olan her öğrenci için hazırlanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimler Tarafından Hazırlanır?

BEP öğrencisinin yerleştirilmesinin ardından, yerleştirildiği okulda bir ekip tarafından hazırlanır.Bu ekip, BEP birimi olarak adlandırılır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında,

 1. Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,
 2. Bir rehber öğretmen,
 3. Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,
 4. Öğrencinin sınıf öğretmeni,
 5. Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
 6. Öğrencinin velisi,
 7. Öğrenci

olmak üzere bu kişilerden oluşur.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler Yer Alır?

Özel gereksinimli öğrenci için hazırlanan BEP’in içeriğinde aşağıda sıralanan ögeler yer alır.

 • Öğrencinin şimdiki/var olan eğitsel performans düzeyi,
 • Öğrenciye bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedefler(yıllık hedefler),
 • Öğrencinin belirlenen performans düzeyi ile ulaşılmak istenen uzun dönemli hedefler arasında yer alan ölçülebilir ara basamaklardan oluşan kısa dönemli hedefler,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılacak olan öğretim yöntemleri ve materyaller,
 • Kısa dönemli hedeflere ulaşmada gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri,
 • Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için kullanılacak değerlendirme yöntem ve ölçütleri,
 • Öğrenciye sağlanacak ek özel eğitim hizmetlerinin nerede, ne zaman, kimler tarafından ve ne kadar süreyle verileceğinin belirlenmesi

BEP’in İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

BEP, bir dönem veya bir öğretim yılı için hazırlanabilir.BEP aylık, üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilir.

BEP geliştirme birimi, BEP’in amaçları doğrultusunda, öğrencideki ilerlemeyi değerlendirir.Bu değerlendirmeye göre, amaçlar kazanılmışsa BEP’de yeni amaçlar belirlenebilir.Öngörülen süre içerisinde uzun dönemli amaçlar doğrultusunda ilerleme kaydedilmemişse, ilerlemeyi sınırlayan veya engelleyen nedenler belirlenir.Gerekli düzenlemeler ya da yeniden planlama yapılabilir.

Bireyselleştirilmiş Öğretim(Keller Planı)

 • Caroll’un okulda öğrenme modeline dayanır.
 • Her öğrenci kendi yetenek düzeyine uygun yönlendirilir.Kendi düzeyine uygun yöntem teknikle eğitilir.
 • 4-5 kişilik homojen gruplara ders anlatılır.Öğrenme düzeyi açısından homojen)
 • Seviye grupları şeklinde düşünülen süreç tam öğrenme temellidir.
 • Özel öğretimin temel öğretim tekniğidir.
 • Birleştirilmiş sınıf uygulaması örnektir.Bireysel farklılıklara hitap eder.

BEP(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)

Dört şekilde uygulanır.

1. Dönüşümlü Günlük Çalışmalar

(Bireyselleştirilmiş sınıflara uygundur)

Günün ya da haftanın belli bölümlerine belli konularda geri kalmış öğrencilerine, başarılı öğrenciler dönüşümlü olarak çalıştırır.

2. Planlı Grup Çalışmalarını Uygulama

(Özel Eğitimde Kullanılıyor)

Öğretmen dönem başında bir plan yapar ve öğrenciler bu plan dahilinde çalıştırılır.

3. Beceri Geliştirme Çalışmalarını Uygulama

Psikomotor becerileri geride olan öğrenciler için kullanılır.Azim çok.

4. Düzey Geliştirme Çalışmalarını Uygulama

Dönem başında bir seviye tespit sınavıyla öğrenciler seviye grubuna ayrılır ve her gruba kendi düzeyinde öğretim yapılır.