Eğitim Sistemi

Örgün Eğitim

 • Saray
 • Şehzade Mektebi = Şehzade 7 yaşına geldiğinde “Bed-i Bismillah” diyerek ilk derse başlarlar.
 • Enderun = Saray okuludur.
 • Harem
 • Sıbyan Mektepleri(Çocuk)
  • İlk eğitimin verildiği mahalle mektebiydi.
  • Sıbyan mektepleri, külliyelerin içerisinde, camilerin bitişiğinde yer aldılar.
  • Kız eğitimi, erkek eğitimi ve karma eğitim şeklinde kuruldular.
  • Sıbyan mektepleri, medrese öncesi okullardır.
  • Okullarda kayıt kabul işlemi söz konusu değildir.Ayrıca buralarda ders verenlerin özel bir eğitimi yoktur.
  • Sıbyan mekteplerinde imam, müezzin, kayyum vb. kişiler ders verirlerdi.
  • Bu okullarda temel dini eğitim ve okuma-yazma dersleri verilirdi.
  • Çocuklar okula başlayınca Amin Alayı adı verilen tören yapılırdı.
 • Medrese = Osmanlı devletinde orta ve yüksek öğretim kurumlarıdır.
  • Osmanlı devletinin ilk medresesi Orhan Bey döneminde İznik’te açılan İznik Organiyesi‘dir.Bu medrese günümüze ulaşamamıştır.
  • Osmanlı devletinden günümüze kalan en eski medrese Süleyman Paşa Medresesi‘dir.
  • Medresede atanan ilk müderris ise Davud’u Kayser‘dir.
  • Fatih Sultan Mehmet döneminde ise dönemin yüksek okulu sayılan günümüzdeki ilahiyat fakültesi ayarında Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır.
  • Kanuni döneminde ise İstanbul’da Süleymaniye Medresesi açılmıştır.
  • Medrese mezunlarına İcazetname isimli diploma verilirdi.
Medreselerdeki Akademik Kariyer Basamakları

 • Softa(Suhte) = Orta düzey ders görenler.
 • Danişmend = Yüksek öğretim.
 • Muid = Müderris yardımcısı(Stajyer öğretmen)
 • Mülazım = Atanmayı bekleyen öğretmen.
 • Müderris = Medrese öğretmeni.

Medreseden sadece müderris yetişmez.

 • Hendesehane = Humbaracı Ahmet Paşa tarafından 1. Mahmut döneminde açılan ilk Batı tarzlı okuldur.
 • Deniz Mühendishanesi
  • 3. Mustafa döneminde deniz subayı yetiştirmek amacı ile açıldı.
  • 3. Selim döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun‘a dönüştürüldü.
 • İptidai = İlkokul düzeyinde eğitim kurumudur.
 • Rüştiye = Ortaokul düzeyinde eğitim kurumudur.
 • İdadi = Lise düzeyinde eğitim kurumudur.
 • Sultani = İdadilerin üzerinde eğitim veren kurumdur.
 • Mekteb-i Mülkiye
  • Sultan Abdülmecid döneminde açıldı.
  • Kaymakam, nahiye müdürü, mal müdürü, okul müdürü vb. personel yetiştirmek için açıldı.
  • Atatürk döneminde Siyasal Bilgiler Fakültesi‘ne dönüştürüldü.
 • Darülmuallim = Abdülmecid döneminde açılan, erkek öğretmen okuludur.
 • Darülmuallimat = Abdülmecid döneminde açılan bayan öğretmen okuludur.
 • Darülmaarif = Abdülmecid döneminde açılan ve devlet memuru yetiştiren okuldur.
 • Darülşafaka
  • Sultan Abdülaziz döneminde eğitime başladı.
  • Kimsesiz müslüman çocukların eğitimi için kuruldu.
 • Darülbedayi = Tiyatro
 • Darülelhan = Konservatuar
 • Darülfünun
  • Encümen-i Daniş adlı kurul, Darülfünun’un ders kitapları ve müfredatını hazırladı.
  • 1933 yılında Atatürk döneminde İstanbul Üniversitesi‘ne dönüştürüldü.
 • Mekteb-i Maarif-i Adliye = 2. Mahmut döneminde memur yetiştirmek amacı ile açıldı.
 • İlk Ermeni okulu Kumkapı Mektebi.
 • İlk ABD okulu Robert Koleji.
 • Osmanlı’da ilk açılan yabancı okul Fransız Sen Benoit Koleji.
 • İlk İran okulu Debistan-ı Uhuvvet İraniye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir